Sadržaj kolegija:

1. Uvodno predavanje
2. Zakonitosti planiranja i programiranja trenažnog procesa uz upotrebu uređaja za praćenje efekata procesa
3. Upotreba uređaja u praksi kao oblik rehabilitacije i regeneracije lokomotornog sustava
4. Određivanje aerobnog i anaerobnog praga
5. Praćenje srčane frekvencije kako za vrijeme rada tako i za vrijeme oporavka
6. Rad sa elektromišićnim stimulatorima novijih generacija
7. Sistemi jačanje tonusa muskulature pojedinih mišićnih skupina kroz izradu individualnog plana i programa rada na osnovu motoričkih testova
8. Rad na trenažerima u fitnessu
9. Planiranje i programiranje sportskog treninga (osnove, dugoročno)
10. Planiranje i programiranje sportskog treninga (srednjoročno, kratkoročno)
11. Terminologija stavova i pokreta
12. Vježbe za razvoj repetitivne snage
13. Vježbe za razvoj statičke snage
14. Vježbe sa bučicama
15. Vježbe za razvoj fleksibilnosti

Popis literature:

Obavezna literatura:

1. Filipović, V., Horvatin, M., Rađenović, O.: Osnove motoričkih transformacija – nastavna skripta. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2001.
2. Metikoš, D., Hofman, E., Prot, F., Pintar, Ž., Oreb, G.: Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1989.
3. Findak, V.. Metodika tjelesne i zdravstvene kulture: priručnik za nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture. Školska knjiga. Zagreb,1999.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je potaknuti studente na sustavno obuhvaćanje znanja, vještina i kompetencija iz područja sportske dijagnostike i planiranja i programiranja sportskog treninga. Specifični cilj predmeta je da studenti steknu znanja i osposobe se za provedbu izrade plana i programa ciljanog trenažnog procesa.

Nositelj kolegija:

Pejić Dražen, mag. cin., v. pred.

Izvođač kolegija:

Pejić Dražen, mag. cin., v. pred.

ECTS bodova: 2

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti