Sadržaj kolegija:

Stjecanje spoznaja o zakonitostima planiranja i programiranja trenažnog procesa uz upotrebu uređaja za praćenje efekata procesa. Upotreba uređaja u praksi kao oblik rehabilitacije i regeneracije lokomotornog sustava. Uloga laktata i važnost praćenja razine laktata u sustavu vježbanja. Određivanje aerobnog i anaerobnog praga. Praćenje srčane frekvencije kako za vrijeme rada tako i za vrijeme oporavka. Rad sa elektro mišićnim stimulatorima novijih generacija. Sistemi jačanje tonusa muskulature pojedinih mišićnih skupina kroz izradu individualnog plana i programa rada na osnovu motoričkih testova i fizioterapijske procjene.

Popis literature:

Obavezna literatura:

1.Filipović, V., Horvatin, M., Rađenović, O.: Osnove motoričkih transformacija – nastavna skripta. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2015.
2.Metikoš, D., Hofman, E., Prot, F., Pintar, Ž., Oreb, G.: Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1989.
3.Findak, V.. Metodika tjelesne i zdravstvene kulture: priručnik za nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture. Školska knjiga. Zagreb,2001.
Dopunska literatura:
1.Jajić, I. Fizikalna medicina. Zagreb: Medicinska knjiga, 1996.
2.Guyton, A.C. Medicinska fiziologija. Medicinska knjiga Beograd – Zagreb, 1985. – odabrana poglavlja

Ciljevi kolegija:

Opća znanja
Razumijevanje motoričkog stereotipa gibanja i svih energetskih procesa potrebnih za provođenje. Organiziranje motoričkih testiranja te analiza istih. Znati napraviti plan i program ciljnog trenažnog procesa. Pripremiti i definirati zakonitosti prema kojima se unapređuju motoričke sposobnosti.
Specifična znanja
Po završetku kolegija student će biti sposoban:
–    definirati motoričke testove
–    izvesti inicijalno, tranzitivno i finalno motoričko testiranje
–    napraviti i prezentirati realizaciju motoričkog testiranja
–    napraviti plan i program trenažnog procesa
–    pravilno koristiti uređaj za praćenje transformacijskog procesa
–    znati definirati zakonitosti na temelju finalnog motoričkog testiranja da bi se unaprijedile motoričke sposobnosti.

Nositelj kolegija:

Pejić Dražen, mag. cin., v. pred.

Izvođač kolegija:

Pejić Dražen, mag. cin., v. pred.

ECTS bodova: 2

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti