Sadržaj kolegija:

Principi i postupci primjene terapijske vježbe u okviru fizioterapijskog procesa: aktivnosti za povećanje snage, opsega pokreta, izdržljivosti, koordinacije, motoričke kontrole i motoričkog učenja, motoričkog razvoja i motoričke sigurnosti, poboljšanje posture i respiracije.
Provođenje aktivnosti aerobne izdržljivosti upotrebom ergometara, stepera, utega, kolotura, hidraulike, elastičnih traka, robotike, mehaničkih ili elektromehaničkih pomagala; povećanje snage kroz aktivni pokret, aktivno potpomognuti pokret i pokret s otporom; vježbe istezanja; vježbe na terapijskoj lopti; vježbe u vodi; vježbe disanja i mišića koji sudjeluju pri disanju; strategije disanja; trening hoda, lokomocije i balansa; trening balansa i koordinacije; ergonomski trening.
Principi i postupci primjene tehnika manualne terapije uključujući mobilizacije i manipulacije u cilju smanjenja boli, povećanja opsega pokreta, te smanjenja ili uklanjanja oteklina mekih tkiva, upala ili ograničenja; postizanja relaksacije; poboljšanja elastičnosti kontraktibilnog i nekontraktibilnog tkiva; unapređenja funkcije pulmološkog sustava.
Provođenje tehnika manualne terapije uključujući terapijsku masažu, masažu vezivnog tkiva, manualnu limfnu drenažu, akupresurnu masažu, manualnu trakciju, mobilizaciju i manipulaciju zglobova, mobilizaciju i manipulaciju mekog tkiva.
Principi i postupci primjene respiratorne terapije uključujući tehnike disanja, mehanizam iskašljavanja, mobilizacija i transport sekreta, drenažni položaji, metode relaksacije, mobilizacija toraksa, respiratorni trening i inhalacije.
Principi i postupci primjene funkcionalnog treninga brige o sebi i brige o domaćinstvu u okviru fizioterapijskog procesa uključujući aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalne aktivnosti svakodnevnog života. Principi i postupci primjene pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Babić-Naglić, Đ. (2013.). Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Zagreb: Medicinska naklada.
2.Husić, I., Granić-Husić  M. (2010). Specijalna rehabilitacija i protetika. Acta Medica Croatica, 64(Supl 1), 77-81.
3.Hrvatska komora fizioterapeuta (2011.). Kliničke smjernice u fizikalnoj terapiji. Zagreb: Hrvatska komora fizioterapeuta.
4.Kauzlarić, N. (2018.). Ortopedska pomagala – Osnove primijenjene ortotike; primijenjene protetike i rehabilitacije; pomagala za kretanje i njihova primjena. Zagreb: ISPO Croatia, Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagre
5.Kosinac, Z. (2002). Kineziterapija sustava za kretanje. Split: Udruga za šport i rekreaciju djece i mladeži grada Splita.
6.Kosinac, Z. (2006). Kineziterapija: Tretmani poremećaja i bolesti organa i organskih sustava. Split: Tiskara Majumi i Udruga za šport i rekreaciju djece i mladeži grada Splita.
7.Kosinac, Z. (2002). Morfološko-motorički i funkcionalni razvoj djece uzrasne dobi od 5. do 11. godine. Split: Savez školskih športskih društava grada Splita.
8.Kosinac, Z., Banović, I. (2008). Povezanost između nekih pokazatelja nepravilnoga tjelesnoga držanja i skolioze u djece juvenilne dobi. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 54(19), 9-20.
9.Kovač, I. (2016). Specifičnosti i ograničenja u rehabilitaciji osoba starije dobi. Fizikalna i rehabilitacijska medicina, 28(1-2), 68-83.
10.Kovač, I. (2013). Fizioterapija i izbor pomagala u bolesnika s neuromuskularnim bolestima–problemi i mogućnosti. Paediatria Croatica, 57(1), 82-86.
11.Kovač, I., Mužić, V., Abramović, M., Vuletić, Z., Vukić, T., Ištvanović, N., … & Livaković, B. (2016). Rehabilitacija osoba s amputacijom donjih udova–smjernice za klinički rad u Hrvatskoj. Fizikalna i rehabilitacijska medicina, 27(3-4), 183-211.
12.Schnurrer-Luke-Vrbanić, T. (2018). Robotika u neurorehabilitaciji: jučer, danas, sutra. Medicinski vjesnik, 50(Suppl. 1)), 73-75.
13.Uremović, M., Davila S. i suradnici (2018). Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava. Zagreb: Medicinska naklada.
Dopunska literatura:
1.Brody, L., Hall, C. (2017). Therapeutic Exercise. Moving Toward Function. 4th Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer.
2.Brody, L., Richely Geigle, P. (2009). Aquatic Exercise for Rehabilitation and Training. Champaign: Human Kinetics.
3.Brumnić, V. Fizioterapijske vještine 1 – osnove rehabilitacije pokretom. (2015). Nastavni materijali za studente 2. godine Studija fizioterapije. Vukovar: Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru.
4.Edelstein J. E., Wong, C. K. (2019). Orthotics, Prosthetics, and Seating and  Wheeled Mobility. U: O’Sullivan, S. B., Schmitz, T. J., Fulk, G. Physical rehabilitation. Philadelphia: F.A. Davis Company. 1287 – 1320.
5.Jukić, I., Marković, G. (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
6.Kisner, C., Allen Colby, L., Borstad, J. (2017.). Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques. 7th Edition. Philadelphia: F. A. Davis Company.
7.McCconnel, A. (2013.). Respiratory Muscle Training: Theory and Practice. 1st. Edition. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier.

Ciljevi kolegija:

Opći ciljevi kolegija

Opći cilj kolegija je usvojiti znanja i vještine potrebne za planiranje i programiranje fizioterapijskog procesa te odabir i primjenu fizioterapijskih postupaka sukladno potrebama korisnika. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline.

Specifični ciljevi kolegija

Savladavanjem sadržaja kolegija student će biti sposoban prepoznati i kritički procijeniti različite metode primjene pokreta, odnosno vježbe u terapijske svrhe. Nadalje, bit će sposoban planirati i provesti program terapijskog vježbanja sukladno potrebama korisnika fizioterapije. Nakon položenog kolegija bit će u stanju samostalno primijeniti manualne tehnike uključujući tehnike masaže, limfne drenaže i osnovne tehnike mobilizacije zglobova sukladno indikacijama i potrebama korisnika fizioterapije. Bit će u stanju prepoznati važnost i indikacije primjene respiratorne terapije te ju pravilno provesti kod korisnika fizioterapije. Nakon položenog ispita bit će u stanju odabrati primjerena pomagala, ortoze, adaptivna, zaštitna i potporna sredstva u postupku liječenja. Završno, nakon završenog kolegija biti će u stanju analizirati i evaluirati učinke terapijskih vježbi, tehnika masaže, limfne drenaže i mobilizacijskih tehnika, respiratorne terapije, funkcionalnog treninga i primjene pomagala u postupku fizioterapije, kod specifičnih stanja i bolesti uključujući različite postoperativne protokole, a uzimajući u obzir anatomske, fiziološke i patofiziološke čimbenike, kao i kontraindikacije.

Polaganje ispita:

Kolokviji iz tematskih područja, praktični i usmeni ispit.