Predmet: F403 Fizioterapijske vještine I - osnove rehabilitacije pokretom

Autor: Brumnić Vesna - 07.04.2021.

Poštovani,

šaljem Vam link za vježbe koje će se održati u cetvrtak 8.4. u 9:20-12:00 i od 12:00 do 14:40 za drugu godinu redovnih studenata iz predmeta FTV1-ORP, a koje vodi Tea Pačarić:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjcwOTBjYmMtMTVmZi00NmFmLWI3OWUtMWVkZjk3NTdlZGY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb211fb3-5222-47e0-ac63-e14f7c0a28a4%22%2c%22Oid%22%3a%22ccedff17-dd59-4f30-bc1c-6cf03faea5f8%22%7d

Brumnić