Sadržaj kolegija:

1. Uvodno predavanje – upoznavanje s predmetom i načinom rada
2. Verbalno i neverbalno komuniciranje – suvremeno govorništvo
3. Pisane komunikacijske vještine
4. Prezentacijske vještine i osobno komuniciranje
5. Individualni komunikatori u procesu komuniciranja
6. Komunikacija u zdravstvu
7. Komunikacija fizioterapeuta i pacijenta – savjeti , upute, edukacija
8. Značaj e-komunikacije u zdravstvu
9. Važnost odnosa s javnošću u zdravstvu
10. Sistematiziranje gradiva putem analize slučaja iz prakse

Popis literature:

Obavezna literatura:
1.Lučanin D.;(ur.):Komunikacijske vještine u zdravstvu, Naklada Slap, Jastrebarsko 2010.
2.Šego, J.: Kako postati uspješan govornik, Profil, Zagreb 2005.
Dopunska literatura:
1.Brajša P.: „Umijeće razgovora“, C.A.S.H., Pula, 2000.
2.McNulty,T.; Ferlie, E.: Reengineering Health Care, Oxford University Press, 2004.
3.Pease, A., Pease, B: „Komunikacija za sva vremena“, Lisac & Lisac, Rijeka, 2007.
4.Pease, A., Pease, B: „Velika škola govora tijela“, Mozaik knjiga, Zagreb, 2008.

Ciljevi kolegija:

Proučavanje suvremenog  komunikacijskog diskursa u totalitetu njegovih funkcija i pojava, verbalnih i neverbalnih, govornih i pisanih formi te konteksta u kojima se ostvaruju.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.