Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Definicija gerontologije; starenje stanovništva: kriteriji starenja, demografske promjene u pojedinim skupinama zemalja
 3. Utjecaj starenja stanovništva na funkcioniranje države i zdravstvenog sustava
 4. Osnove komunikacijskih vještina s pacijentima starije životne dobi, komunikacija s posebnim skupinama pacijenata (oštećen sluh ili vid)
 5. Teorija starenja; kognitivne funkcije i starenje; starenje i društvo
 6. Ateroskleroza i posljedično nastali poremećaji i bolesti starijih osoba, bolesti srca i krvožilnog sustava u starijoj životnoj dobi
 7. Endokrini poremećaji starije životne dobi
 8. Modeli skrbi za starije osobe
 9. Neurološki poremećaji u starijoj životnoj dobi
 10. Psihijatrijski poremećaji u starijoj životnoj dobi
 11. Poremećaji osjetila u starijoj životnoj dobi
 12. Zdravstveno ponašanje u starosti

Popis literature:

Obavezna literatura:

 1. Hadžić, I. i sur: Gerijatrija, Slap, 2005.

Dopunska literatura:

 1. Despot Lučanin, J.: Iskustvo starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. 2003.

Ciljevi kolegija:

Opći cilj predmeta je upoznati studente sa specifičnostima rada sa starijim osobama te sa zdravstvenim stanjima i poremećajima karakterističnim za stariju dob. Specifični ciljevi su stjecanje znanja i vještina neophodnih u radu sa starijom populacijom, liječenje i prevencija poremećaja karakterističnih za stariju životnu dob.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.