Sadržaj kolegija:

Starenje naroda i starenje pojedinca – demografske promjene, kriteriji starenja. Teorije starenja – biološke, socijalne, psihološke. Biološko, psihološko i socijalno starenje. Starenje i društvo – socijalni status, stavovi i predrasude. Promjene u sposobnostima u starenju – osjetila, motorika, kognitivne sposobnosti, tjelesno zdravlje, psihičko zdravlje, funkcionalna sposobnost. Socijalna prilagodba i ličnost u starenju – obitelj, umirovljenje, stanovanje. Zdravstveno ponašanje i starenje. Komunikacija sa starijim osobama. Posebni problemi starijih osoba – depresija, demencija, nemoć. Modeli skrbi za starije ljude. Interdisciplinarni pristup u skrbi za starije ljude.

Popis literature:

Obavezna literatura:

1.Duraković  Z. i sur. (2007): Gerijatrija: medicina starije dobi, Zagreb: CT-poslovne informacije
2.Havelka M., Havelka Meštrović A.(2013): Zdravstvena psihologija-biopsihosocijalne odrednice zdravlja, Zagreb: Zdravstveno Veleučilište
Dopunska literatura:
1.Berk L.E. (2008): Psihologija cjeloživotnog razvoja, Jastrebarsko: Naklada Slap

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja o starenju i starosti, znanja o sprječavanju i umanjivanju nepovoljnih učinaka starenja te znanja o mogućnostima poboljšanja kvalitete življenja u starosti. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: opisati i razumjeti čimbenike koji djeluju na proces starenja i promjene u procesu starenja, opisati i diskutirati metode i postupke za procjenu i praćenje promjena u procesu starenja i starosti, opisati i diskutirati posebne probleme starijih osoba, prepoznati modele skrbi za stare ljude, aktivno sudjelovati u timskom radu.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials:

09.03.2021.

Modeli skrbi za starije osobe