Sadržaj kolegija:

 1. Uvod u fizioterapiju: Djelokrug rada fizioterapeuta i uloga fizioterapeuta u suvremenoj fizioterapiji; fizioterapijski pristupi i njihove različitosti
 2. Timska suradnja i preduvjeti za timsko djelovanje; modeli timske suradnje
 3. Tipovi organizacije fizioterapijskih jedinica
 4. Uloga istraživanja u fizioterapiji
 5. Fizioterapijska procjena: Subjektivni pregled, anamneza, opservacija, palpacija
 6. Postupci mjerenja i testovi u fizioterapiji
 7. Antropometrijske mjere, mjerenje aerobnog kapaciteta i izdržljivosti, procjena integriteta i mobilnosti zglobova, mjere opsega pokreta; mjere mišićne jakosti – manualni mišićni test, dinamometrija, testiranje izometričke i izokinetičke jakosti mišića
 8. Procjena posture; procjena boli; procjena integriteta kože, procjena refleksne aktivnosti
 9. Procjena aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalnih aktivnosti svakodnevnog života
 10. Procjena hoda, lokomocije i balansa; ergonomska i biomehanička procjena; procjena upotrebe pomoćnih i adaptivnih sredstava
 11. Specifične fizioterapijske metode i sustavi procjene
 12. Dokumentiranje i interpretiranje rezultata procjene, te korištenje istih u planiranju fizioterapijske intervencije

Popis literature:

Obavezna literatura:

 1. Student će se koristiti literaturom i internom dokumentacijom sukladno uputama mentora u ustanovi u kojoj obavlja kliničku praksu.

Dopunska literatura:

 1. Student se upućuje koristiti specijalizirane stručne časopise, knjige, web stranice i sl.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će moći integrirati teorijska znanja iz kliničkih medicinskih znanosti te načiniti subjektivne i objektivne postupke fizioterapijske procjene i odabrati najadekvatniju metodu fizioterapijske intervencije i tretmana.

Nadalje, student će dizajnirati program fizioterapije prepoznajući djelokrug rada fizioterapeuta i različitih uloga fizioterapeuta u kliničkom okruženju, kao i prepoznati različite modele timske suradnje i vrednovati proces rehabilitacije kroz različite tipove organizacije fizioterapijske djelatnosti i razini zdravstvene zaštite.

Student će moći uočiti specifičnosti fizioterapijskog pristupa u radu s različitim skupinama pacijenata, kao i valorizirati rezultate i intervencije provedenog fizioterapijskog procesa.

Student će moći evaluirati učinke provedenog programa fizioterapije koristeći prikladne mjere ishoda

Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama i praktični ispit.