Sadržaj kolegija:

Uvod u fizioterapiju, V-30: Djelokrug rada fizioterapeuta i uloga fizioterapeuta u suvremenoj fizioterapiji; fizioterapijski pristupi i njihove različitosti. Timska suradnja i preduvjeti za timsko djelovanje; modeli timske suradnje. Tipovi organizacije fizioterapijskih jedinica. Uloga istraživanja u fizioterapiji.

Fizioterapijska procjena, V-60: Subjektivni pregled, anamneza, opservacija, palpacija, postupci mjerenja i testovi u fizioterapiji. Antropometrijske mjere, mjerenje aerobnog kapaciteta i izdržljivosti, procjena integriteta i mobilnosti zglobova, mjere opsega pokreta; mjere mišićne jakosti – manualni mišićni test, dinamometrija, testiranje izometričke i izokinetičke jakosti mišića; procjena posture; procjena boli; procjena integriteta kože, procjena refleksne aktivnosti; procjena aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalnih aktivnosti svakodnevnog života; procjena hoda, lokomocije i balansa; ergonomska i biomehanička procjena; procjena upotrebe pomoćnih i adaptivnih sredstava; specifične fizioterapijske metode i sustavi procjene. Dokumentiranje i interpretiranje rezultata procjene, te korištenje istih u planiranju fizioterapijske intervencije.

Popis literature:

Obavezna literatura:

1.Hrvatska komora fizioterapeuta (2011.). Kliničke smjernice u fizikalnoj terapiji. Zagreb: Hrvatska komora fizioterapeuta.
2.Propisana literatura za kolegije Uvod u fizioterapiju i Fizioterapijska procjena.

Dopunska literatura:
1.Dutton, M. (2014.). Dutton’s Introduction to Physical Therapy and Patient Skills. 1st Edition. New York: McGrow and Hill.
2.Pagliarulo, M. A., (2015.). Introduction to Physical Therapy. 5th Edition. St. Louis: Elsevier.
3.Carp, S. J. (). Foundations: An Introduction to the Profession of Physical Therpy. 1st Edition. New York: Thieme.
4.Petty, N. J., Ryder, D. (2017). Musculoskeletal Examination and Assessment – Volume 1: A Handbook for Therapists (Physiotherapy Essentials). 5th Edition. Edinburgh: Elsevier
5.Clarkson, H. M., (2012). Musculoskeletal Assessment: Joint Motion and Muscle Testing (Musculoskeletal Assessment). 3rd Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins

Ciljevi kolegija:

Opći ciljevi kolegija

Opći cilj kolegija je usvajanje temeljnih znanja i vještina potrebnih za provođenje fizioterapijske procjene i utvrđivanje potrebe za fizioterapijskim tretmanom. Nadalje, cilj kolegija je da studenti usvoje osnovne pojmove o fizioterapiji te o procesu planiranja, organiziranja i istraživanja u fizioterapiji. Usvojena znanja i vještine potrebni su za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline.

Specifični ciljevi kolegija

Specifični cilj kolegija je uočavanje i prepoznavanje djelokruga rada fizioterapeuta i različitih uloga fizioterapeuta u kliničkom okruženju. Nadalje, studenti će biti sposobni prepoznati i vrednovati različite modele timske suradnje kao i različite tipove organizacije fizioterapijske djelatnosti. Biti će sposobni uočiti specifičnosti fizioterapijskog pristupa u radu s različitim skupinama pacijenata, kao i aktivno provesti subjektivne i objektivne postupke fizioterapijske procjene koju će biti sposobni dokumentirati, analizirati  i interpretirati.

Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama i praktični ispit.