Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Socijalna medicina: definicija, povijesni razvoj, zdravlje-definicije, činitelji koji utječu na zdravlje
 3. “Zdravlje za sve”, zdravstvene potrebe i zdravstveni zahtjevi, zdravstveno stanje stanovništva
 4. Demografska obilježja i zdravstvene potrebe, populacijska politika, socijalne potrebe i socijalna zaštita, unapređenje zdravlja, samozaštita i suzaštita
 5. Zdravstvena zaštita i razine zdravstvene zaštite
 6. Zdravstvena politika i ciljevi zdravstvene zaštite
 7. Ugrožene skupine i činitelji rizika
 8. Utjecaj okoline na zdravlje; voda – voda u zaštiti zdravlja
 9. Utjecaj okoline na zdravlje; prehrana – prehrana u zaštiti zdravlja
 10. Higijena prostora u zdravstvenim ustanovama
 11. Bolničke infekcije i njihovi najčešći uzročnici
 12. Metoda screeninga-a – gdje, kada i kako ga koristimo
 13. Hrvatski javnozdravstveni nacionalni programi

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Kovačić, L. i sur.: Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti. Zagreb: Medicinska naklada, 2004. odabrana poglavlja
 2. Puntarić, D. i sur: Higijena i epidemiologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2016. odabrana poglavlja
 3. Valić, F. i sur.: Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2001. odabrana poglavlja

Dopunska literatura:

 1. Ropac, D. i sur.: Epidemiologija zaraznih bolesti. Zagreb: Medicinska naklada, 2003
 2. Puntarić, D i sur: Javno zdravstvo, Zagreb: Medicinska naklada, 2015. odabrana poglavlja

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta jest  da  student  stekne znanja  vezana za definicije zdravlja i činitelje zdravlja, nabrojati i opisati povijesna razdoblja socijalne medicine i glavne sudionike u tom razvoju, objasniti razliku pojmova zdravstvenih potreba i zahtjeva, objasniti metode procjene i postupak u ocjeni zdravstvenog stanja stanovništva

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.