Sadržaj kolegija:

Socijalna medicina: definicija, povijesni razvoj, zdravlje-definicije, činitelji koji utječu na zdravlje, “zdravlje za sve”, zdravstvene potrebe i zdravstveni zahtjevi, zdravstveno stanje stanovništva, populacijska dinamika, demografska obilježja i zdravstvene potrebe, populacijska politika, socijalne potrebe i socijalna zaštita, unapređenje zdravlja, samozaštita, suzaštita: zdravstvena zaštita, razine zdravstvene zaštite, zdravstvena politika i ciljevi zdravstvene zaštite, ugrožene grupe i činitelji rizika. Utjecaj okoline na zdravlje; voda – voda u zaštiti zdravlja, vrste voda, vodoopskrbni uređaji, opskrba vodom, analiza vode; zrak – faktori mikroklime, onečišćenja; tlo – važnost za zdravlje, socijalno značenje; prehrana, važnost za zdravlje, higijenska ispravnost namirnica, ocjena stanja ishranjenosti; otpadne tvari – načela uklanjanja, uređaji za dispoziciju otpadnih voda te suhih i krutih tvari; stanovanje i naselje; higijena kupališta i bazena, higijena prostora u organizacijama zdravstva. Sustav zdravstvene zaštite; organizacija zdravstvene zaštite u nas i u svijetu; programi i planovi rada; planiranje zdravstvene zaštite; zdravstvena djelatnost i metode rada; mjere zdravstvene zaštite; sistematski pregled za pravodobno otkrivanje bolesnika; prava i dužnosti građana u zdravstvenoj zaštiti; zdravstveno osiguranje.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Kovačić, L. i sur.: Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti. Zagreb: Medicinska naklada, 2004. odabrana poglavlja
1.Valić, F. i sur.: Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2001. odabrana poglavlja
Dopunska literatura:
1.Ropac, D. i sur.: Epidemiologija zaraznih bolesti. Zagreb: Medicinska naklada, 2003

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: objasniti definicije zdravlja i činitelje zdravlja, nabrojati i opisati povijesna razdoblja socijalne medicine i glavne sudionike u tom razvoju, objasniti razliku pojmova zdravstvenih potreba i zahtjeva, objasniti metode procjene i postupak u ocjeni zdravstvenog stanja stanovništva, nabrojati i opisati tipične situacije u demografskom razvitku stanovništva, objasniti pojmove natalitet, mortalitet, prirodno kretanje stanovništva, mortalitet dojenčadi, te činitelje koji ih određuju, definirati i objasniti sastavnice demografske politike, objasniti sadržaj i ciljeve rada po razinama zdravstvene zaštite, nabrojati zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike i razlikovati zdravstvene radnike od radnika u zdravstvu, objasniti primarnu, sekundarnu, i tercijarnu prevenciju, objasniti sustav zdravstvene zaštite i modele financiranja, prepoznati i objasniti utjecaj okoline na zdravlje.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Nositelj kolegija:

prof. dr. sc. Kožul Karlo

Izvođač kolegija:

prof. dr. sc. Kožul Karlo

ECTS bodova: 2

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: