Sadržaj kolegija:

  1. Osnove biomehanike i mehanike: zakoni klasične mehanike, geometrijske značajke čovjekovog tijela, pravocrtno i krivocrtno gibanje, sustavi krutog tijela, sudar i sile trenja
  2. Biomehanička svojstva muskuloskeletnog sustava, određivanje parametara segmenata tijela
  3. Procjena kinematičkih veličina gibanja
  4. Kinetičke veličine i njihovo mjerenje: mjerenje sila reakcije podloge, vektor dijagram
  5. Kineziološka elektromiografija, neuromuskularni sustav: biomehanička svojstva mišića, funkcionalna električna stimulacija, proteze i antropomorfna robotika
  6. Biomehanička dijagnostika pokreta
  7. Tjelesna težina, težina segmenata tijela i sila gravitacije, gibanje i analiza gibanja preko zglobova, ekvilibrijum, korištenje baze oslonca i različitih podloga za analizu gibanja tijela
  8. Određivanje parametara inercije, stereofotogrametrijska registracija gibanja, mjerenje sila pomoću platforme za mjerenje komponenata sila, postupci prikupljanja EMG signala u kineziološkoj elektromiografiji

Popis literature:

Obvezna literatura:

  1. Jakobović, Z.  (1998). Fizika i elektrotehnika. Zagreb (dostupno u knjižnici Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru)

Dopunska literatura:

  1. Nastavni materijali dostupni na stranicama Katedre: www.physics.mefos.hr

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je prepoznati i imenovati temeljne zakone biomehanike, odrediti parametre  segmenata tijela, uočiti i procijeniti kinematičke i kinetičke veličine gibanja, definirati potrebu primjene EMG dijagnostike, primijeniti i aktivno sudjelovati u biomehaničkoj analizi pokreta.

Polaganje ispita:

Praktični, pismeni i usmeni ispit.