Sadržaj kolegija:

Osnove biomehanike i mehanike: zakoni klasične mehanike, geometrijske značajke čovjekovog tijela, pravocrtno i krivocrtno gibanje, sustavi krutog tijela, sudar i sile trenja. Biomehanička svojstva muskuloskeletnog sustava, određivanje parametara segmenata tijela. Procjena kinematičkih veličina gibanja. Kinetičke veličine i njihovo mjerenje: mjerenje sila reakcije podloge, vektor dijagram. Kineziološka elektromiografija, neuromuskularni sustav: biomehanička svojstva mišića, funkcionalna električna stimulacija, proteze i antropomorfna robotika. Biomehanička dijagnostika pokreta. Tjelesna težina, težina segmenata tijela i sila gravitacije, gibanje i analiza gibanja preko zglobova, ekvilibrijum, korištenje baze oslonca i različitih podloga za analizu gibanja tijela. Određivanje parametara inercije, stereofotogrametrijska registracija gibanja, mjerenje sila pomoću platforme za mjerenje komponenata sila, postupci prikupljanja EMG signala u kineziološkoj elektromiografiji.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Nikolić, V, Hudec M. Principi i elementi biomehanike. Školska knjiga, Zagreb. (1988) (odabrana poglavlja).
2.Mejovšek, M.: Biomehanika športa, u: Priručnik za športske trenere. Zagreb: Športska stručna biblioteka, 1997.
3.Medved, V.: Analiza elektromiograma u sportu. U: Sportska medicina (ur. M. Pećina i S. Heimer). Zagreb: Naprijed, 1995.
4.Mejovšek, M.: Dinamička analiza gibanja u sportu. U: Sportska medicina (ur. M. Pećina i S. Heimer). Zagreb: Naprijed, 1995.
Dopunska literatura:
1.Nordin M, Frankel VH: Basic biomechanics of the musculoskeletal system. Philadephia, London; Lea & Febiger 1989

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: prepoznati i imenovati temeljne zakone biomehanike, odrediti parametre segmenata tijela, uočiti i procijeniti kinematičke i kinetičke veličine gibanja, definirati potrebu primjene EMG dijagnostike, primijeniti i aktivno sudjelovati u biomehaničkoj analizi pokreta.

Polaganje ispita:

Praktični, pismeni i usmeni ispit.