Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Uvod u osteologiju
 3. Kosti neurokranija
 4. Kosti viscerokranija
 5. Kosti trupa
 6. Kosti gornjeg ekstremiteta
 7. Kosti donjeg ekstremiteta
 8. Uvod u sindesmologiju,
 9. Zglobovi glave
 10. Zglobovi trupa
 11. Zglobovi gornjeg ekstremiteta
 12. Zglobovi donjeg ekstremiteta

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Keros, P., Pećina, M., Ivančić – Košuta, M.: Temelji anatomije čovjeka. Zagreb: Naprijed, 1999.
2.Keros, P., Chudy, D. (ur. prijevoda): Vannini, V., Pogliani, G.: Priručni anatomski atlas. Zagreb: Mosta, 2002.
3.L.C. Junqueira i sur. : Osnove histologije, Školska knjiga, Zagreb, 1995. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:
1.Leonard, K., Kahle, W., Platzer, W: Priručni anatomski atlas. Zagreb: Medicinska naklada, 1990.

Ciljevi kolegija:

Svladavanjem sadržaja predmeta studenti će ovladati znanjima potrebnima za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban imenovati i prepoznati anatomske sustave i tvorbe, opisati anatomske tvorbe, definirati topografski smještaj anatomskih tvorbi te razlikovati osobitosti anatomskih tvorbi

Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama, praktični, pismeni i usmeni ispit.