Sadržaj kolegija:

Uvod u anatomiju stanice i tkiva; osteologija: kosti trupa, kralježnica, kosti neurokranijuma i viscerokranijuma, kosti gornjih ekstremiteta, kosti donjih ekstremiteta; sindesmologija, spojevi i zglobovi gornjih ekstremiteta, spojevi i zglobovi zdjelice i donjih ekstremiteta, spojevi lubanje i kralježnice; miologija, mimični i žvačni mišići, mišići vrata, mišići trupa, mišići ramenog obruča i gornjeg ekstremiteta, mišići zdjeličnog obruča i donjeg ekstremiteta; uvod u splanhnologiju, respiratorni sustav, kardiovaskularni sustav, probavni sustav, uropoetski sustav, genitalni sustav, endokrini sustav, središnji živčani sustav, periferni živčani sustav, autonomni živčani sustav i osjetila.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Keros, P., Pećina, M., Ivančić – Košuta, M.: Temelji anatomije čovjeka. Zagreb: Naprijed, 1999.
2.Keros, P., Chudy, D. (ur. prijevoda): Vannini, V., Pogliani, G.: Priručni anatomski atlas. Zagreb: Mosta, 2002.
3.L.C. Junqueira i sur. : Osnove histologije, Školska knjiga, Zagreb, 1995. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura:
1.Leonard, K., Kahle, W., Platzer, W: Priručni anatomski atlas. Zagreb: Medicinska naklada, 1990.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti.

Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: imenovati i prepoznati anatomske sustave i tvorbe, opisati anatomske tvorbe, definirati topografski smještaj anatomskih tvorbi, razlikovati osobitosti anatomskih tvorbi

Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama, praktični, pismeni i usmeni ispit.