Sadržaj kolegija:

I. KOMUNALNE DJELATNOSTI

opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćivanje otpadnih voda, opskrba plinom, opskrba toplinskom energijom, prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje groblja i krematorija, obavljanje dimnjačarskih usluga, javna rasvjeta, djelatnost od lokalnog značenja koje predstavničko tijelo utvrđuje svojom odlukom.

II. FINANCIRANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

financiranje komunalnih djelatnosti, financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za koncesiju, cijena komunalne usluge

Popis literature:

Obavezna literatura:

1.Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/2018, 110/2018)
2.Jelčić, B.; Lončarić-Horvat, O.; Šimović, J.; Arbutina, H; Mijatović, N.: Financijsko pravo i financijska znanost, Narodne novine d.d., Zagreb 2008.
3.„Lokalna samouprava- hrvatska i nizozemska iskustva“ Hrvatski institut za lokalnu samoupravu Osijek, Osijek, 2006., str.153.-167.

Ciljevi kolegija:

 Temeljni cilj predmeta je razvijanje općih, a posebice specifičnih znanja o financiranju institucija regionalne i lokalne samouprave i upravljanju istima. Proučavanje određenih instituta financiranja ima za cilj identificiranje problema u praksi.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materijali:

FKG-ISHODI