Sadržaj kolegija:

Teorija poduzetništva u sklopu ekonomskih i ostalih teorija. Poduzetništvo i suvremene tendencije. Pretpostavke i uvjeti razvitka poduzetništva. Poduzetništvo u raznim djelatnostima. Poduzetništvo kao inovacija. Inovacijske aktivnosti poduzetničkog poduzeća. Poduzetničke strategije i taktike. Upravljanje, rukovođenje i vođenje u poduzetničkim poduzećima. Organizacijska kultura poduzetničkog poduzeća. Institucionalne nužnosti razvitka poduzetništva.

Popis literature:

Obavezna literatura:

1.Mecanović, I., Bosanac,N.: Strategija društvenog i gospodarstvenog razvoja, Osijek, 2001.
2.Deželjin, J., Dujanović, M., Tadin, H., Vujić, V.: Poduzetnički menadžment-izazov, rizik, zadovoljstvo, Zagreb, 2002.
3.Njavro, Đ., Franičević,V.: Poduzetništvo-teorija, politika, praksa, Privredni vjesnik, Zagreb, 1990.
4.Bilješke sa predavanja.

Dopunska literatura:
1.Sexton, D. L., Kasarda, J.D.: The State of the Art of Entrepreneurship, PWS-Kent Publishing Company, Boston, MA., 1992.

Ciljevi kolegija:

Cilj je predmeta osposobiti studente za kvalitetno poimanje poduzetništva kao ekonomskog, bihevioralnog i društvenog fenomena, za sudjelovanje u stručnoj i praktičnoj raspravi o poduzetništvu i njegovoj ulozi kao glavnog pokretača rasta i razvoja na globalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te za kritičko ocjenjivanje institucionalnog i zakonodavnog okruženja koje utječe na razvoj poduzetništva.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni