Sadržaj kolegija:

Opće odredbe i temeljni pojmovi uredskog poslovanja; Temeljni pojmovi: pisarnica, pismohrana, dokument, elektronički dokument, elektronička isprava, pismeno, prilog, spis, dosje, brojčana oznaka. Upravljanje pismenima u uredskom poslovanju: primitak, otvaranje i pregled pošiljki, razvrstavanje i raspoređivanje pismena, prijemni štambilj; Upisivanje pismena: vrste evidencija – osnovna i pomoćna, pravila vođenja uredskih knjiga, klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj, vođenje i zaključivanje upisnika predmeta upravnog postupka i urudžbenog zapisnika, povezivanje i prijenos upisa, omot spisa, združivanje pismena, kazalo; Dostava pismena u rad (interna dostavna knjiga);Administrativno-tehnička obrada akata: zaglavlje akta, adresa primatelja, oznaka predmeta, veza brojčanih oznaka, tekst akta, potpis službene osobe, otisak pečata, prilozi, način otpreme akata, dostava radi obavijesti ili na znanje, dostava upravnih akata; Otpremanje akata: otprema akata putem pisarnice, dostavna knjiga za poštu, dostavna knjiga za mjesto; Razvođenje akata; Rokovnik predmeta; Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje.
Pečati, žigovi i štambilji: postupanje s pečatima i žigovima s grbom RH, tko sve rabi pečat i žig s grbom RH, tko smije izrađivati pečate i žigove s grbom RH, uništavanje i nestanak pečata ili žiga, štambilji, veličina pečata i žiga s grbom RH, način ispisivanja sadržaja pečata i žiga s grbom RH, uporaba i rukovanje pečatom i žigom s grbom RH, evidencije o pečatu i žigu s grbom RH.
Upravne pristojbe: pristojbeni obveznik, obveza i osnovica,  oslobođenja od plaćanja pristojbe, povrat pristojbe, prisilna naplata upravne pristojbe, načini plaćanja pristojbe, pripadnost prihoda od pristojbe.
Natpisna ploča i zaglavlje akata: sadržaj natpisne ploče i zaglavlja akta u tijelima državne uprave, lokalne, područne (regionalne) samouprave, mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti,  izgled i način isticanja natpisne ploče.
Pismena (podnesci i akti): pojam pismena, bitni i sporedni dijelovi podneska, sastavljanje i oblikovanje podneska/akta, način predaje podneska, izrada akta; Postupanje tijela koje nije nadležno za prijam podnesaka; Rješenje u upravnom i neupravnom postupku; Zaključak u upravnom i neupravnom postupku; Poziv u upravnom i neupravnom postupku; Zapisnik u upravnom i neupravnom postupku.
Obavješćivanje i dostava u upravnom postupku prema ZUP-u: osobna i posredna dostava, vrijeme i adresa dostave, promjena adrese, posebni oblici dostave.
Poslovno dopisivanje: uvod u poslovne komunikacije, kreiranje poslovne komunikacije.

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Kolar, J.(2022) „Uredsko poslovanje“, Elektroničko izdanje autoriziranih predavanja iz predmeta Uredsko poslovanje koji se izvodi na preddiplomskom stručnom Upravnom studiju Veleučilišta „Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Vukovar, 2022.
 2. Uredba o uredskom poslovanju, NN 75/2021
 3. Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja, NN 132/2021
 4. Zakon o pečatima i žigovima s grbom RH, NN 33/1995
 5. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akata tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, NN 34/2002
 6. Zakon o upravnim pristojbama, NN 115/2016
 7. Zakon o općem upravnom postupku, NN 47/2009 – dijelovi
 8. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku, NN 110/2021

Dopunska literatura:

 

 1. Vojković, G.(2023) „Elektroničko uredsko poslovanje“, Potpuni priručnik, III.izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine; Zagreb, listopad 2023.
 2. Uredba o tarifi upravnih pristojbi, NN 156/2022
 3. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom RH, NN 93/1995

Ciljevi kolegija:

Kolegij uredsko poslovanje temelji se na usvajanju općih i specifičnih znanja i vještina potrebnih za rad u uredima u javnopravnim tijelima i tvrtkama. Specifične vještine razvijaju se kroz individualni i grupni rad na primjerima iz prakse. Studenti će nakon uspješnog polaganja kolegija biti osposobljeni za profesionalno pisano i usmeno komuniciranje sa strankama te učinkovito upravljanje dokumentacijom u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i tvrtkama.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.