Sadržaj kolegija:

1.Porezni sustav Republike Hrvatske. Opći porezni zakon. Indirektni i direktni porezi. Obvezni doprinosi u Republici Hrvatskoj.
2.Oporezivanje prometa dobara i usluga. Porez na dodanu vrijednost – obveznici, mjesto i predmet oporezivanja, porezna osnovica, porezna stopa, porezna oslobođenja, razdoblje i postupak oporezivanja. Evidencije za PDV. Posebni porezi – trošarine. Porez na promet nekretnina.
3.Oporezivanje dohotka I dio. Porez na dohodak – porezni obveznici, osnovica, stope. Dohodak od nesamostalnog rada. Dohodak od samostalne djelatnosti – primici i izdaci.
4.Oporezivanje dohotka II dio. Dohodak od imovine i imovinskih prava. Dohodak od kapitala. Utvrđivanje drugog dohotka. Osobni odbitak ili neoporezivi dio dohotka. Godišnja porezna prijava.
5.Uvod u oporezivanje dobiti. Porezni obveznik. Porezna osnovica. Porezna stopa. Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit. Porezni gubitak.
6.Prihodi općine. Prihodi županije. Općinski/gradski porezi. Županijski porezi. Porezni obveznik. Porezna osnovica. Porezna stopa. Obračunavanje i plaćanje poreza. Porezna oslobođenja. Pripadnost poreza.
7.Porezna uprava. Državna revizija. Komercijalna revizija.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Jelčić, B., Lončarić-Horvat, O., Šimović, J., Arbutina, H., Mijatović, N.: Financijsko pravo i financijska znanost, Narodne novine d.d., Zagreb, 2008. (odabrana poglavlja)
2.Šimović, J., Arbutina, H., Mijatović, N., Rogić-Lugarić, T., Cindori, S.: Hrvatski fiskalni sustav, Narodne novine d.d., Zagreb, 2010.
Zakonski tekstovi:
1.Opći porezni zakon, NN br. 115/2016
2.Zakon o porezu na dobit, NN br. 177/2004, 90/2005, 57/2006, 146/2008, 80/2010, 22/2012, 148/2013, 143/2014, 50/2016, 115/2016, 106/2018
3.Zakon o porezu na dohodak, NN. br. 115/2016, 106/2018
4.Zakon o porezu na dodanu vrijednost, NN. br. 73/2013, 148/2013, 143/2014, 115/2016, 106/2018
5.Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, NN br. 127/2017
6.Zakon o lokalnim porezima NN br. 115/2016, 101/2017

Ciljevi kolegija:

Zadatak ovog kolegija je upoznati studente s pretpostavkama provedbe propisa i normi iz područja javnih financija s naglaskom na porezno pravo, s polazišta njihova utjecaja na visinu poreznih izdvajanja. Izučavati će se zakonska regulativa obračuna poreza te njihove implikacije. Posebno će se obrađivati sustav obračuna poreza na dohodak te će se studenti osposobiti za samostalno izračunavanje poreza na dohodak.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.