Sadržaj kolegija:

I. RADNO PRAVO

1) Osnovni pojmovi o radnom prava

2) Radno pravo u pravnom sustavu

3) Izvori radnog prava

4) Radni odnos: teorijske osnove

5) Zasnivanje radnog odnosa

6) Disciplinsko pravo

7) Materijalna odgovornost u radnom odnosu

8) Prestanak radnog odnosa

II. SOCIJALNO PRAVO

1) Osnovni pojmovi

2) Socijalno osiguranje

3) Socijalna zaštita

Sadržaj općeg teorijskog dijela predmeta usmjeren je na determiniranje osnovnih pojmova radnog prava, definiciju, predmet i nazive radnog prava, odnose s drugim pravnim granama te izvore radnog prava. Pozitivno pravni dio radnog prava obuhvaća individualno radno pravo i kolektivno radno pravo. Socijalno pravo usmjereno je na poznavanje osnova mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te sadržaja socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Herman, V., Ćpurdija, M., Osnove radnog prava, Veleučilište „Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Grafika d.o.o., Vukovar, 2011.
Zakonski tekstovi:
1.Zakon o radu, Narodne novine br. 93/14, 127/17
2.Zakon o mirovinskom osiguranju, Narodne novine br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 62/18, 115/18
3.Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Narodne novine br. 80/13, 137/13, 15/18
4.Zakon o socijalnoj skrbi, Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17

Ciljevi kolegija:

Temeljni cilj kolegija je osposobiti studente/ice za razumijevanje pravnog okvira koji regulira radna i socijalna prava u Republici Hrvatskoj i usvajanje instituta radnog i socijalnog prava čije je poznavanje neophodno za profesionalni rad te omogućiti razumijevanje međunarodnog radnog i europskog radnog prava. Proučavanje određenih instituta radnog prava ima za cilj identificiranje problema u praksi te pripremiti studente za reguliranje, realiziranje i zaštitu kolektivnih i individualnih radnih odnosa, radnih sporova te praćenje propisa i prakse.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.