Sadržaj kolegija:

Obrana i ostvarenje obrambene funkcije u RH, obrambene nadležnosti tijela državne vlasti i državne uprave, demokratski nadzor, uporaba i korištenje Oružanih snaga RH, upravljanje, rukovođenje i zapovijedanje u Oružanim snagama, obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba te dužnosti i prava državljana u području obrane. Služba u Oružanim snagama RH, služenje vojnog roka, dragovoljno vojno osposobljavanje, kadetska služba, djelatna vojna služba, služba pričuvnog sastava i služba državnih službenika i namještenika, prijam, raspored na ustrojbena mjesta, činovi i promaknuća u činove, obveze, prava i odgovornosti, izdvajanje i prestanak službe te ostala pitanja pripadnika Oružanih snaga. Vrste unutarnjih poslova s obzirom na metode i oblike djelovanja tijela unutarnjih poslova. Policijski poslovi i ovlasti. Građanska stanja i državljanstvo. Državna granica, stranci i azil. Oružje. Opasne tvari, zapaljive tekućine i plinovi. Prebivalište i boravište. Poslovi opće sigurnosti osoba i imovine. Zaštitarska i detektivska djelatnost. Javna okupljanja.

Popis literature:

Obavezna literatura:
1.Ivanda, Stipe: Policijsko upravno pravo, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek, 2011.
2.Zakon o policiji (NN 34/11., 130/12., 89/14. i 121/16.)
3.Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09. i 92/14.)
4.Zakon o obrani (NN 73/13., 75/15., 27/16., 110/17. – Odluka US RH i 30/18.)
5.Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (NN 73/13., 75/15., 50/16. i 30/18.)

Dopunska literatura:
1.Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91., 70/91. – ispr., 28/92., 113/93., 130/11. i 110/15.)
2.Zakon o prebivalištu (NN 144/12. i 158/13.)
3.Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN 77/99., 133/02., 48/05., 74/09., 154/14. i 82/15.)
4.Zakon o nadzoru državne granice (NN 83/13. i 27/16.)
5.Zakon o strancima (NN 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.)
6.Zakon o azilu (NN 79/07., 88/10. i 143/13.)
7.Zakon o oružju (NN 63/07., 146/08. i 59/12.)
8.Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17.)
9.Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10.)
10.Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07.)
11.Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95. i 56/10.)
12.Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/03., 31/10. i 139/10.)
13.Zakon o javnom okupljanju (NN  128/99., 90/05., 139/05., 150/05., 82/11. i 78/12.)
14.Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima (NN 117/03., 71/06., 43/09. i 34/11.)

Ciljevi kolegija:

Temeljni cilj kolegija je upoznavanje studenata s ostvarenjem obrambene funkcije u RH, obrambene nadležnosti tijela državne vlasti i državne uprave, demokratskim nadzorom, uporabom i korištenjem Oružanih snaga RH, upravljanjem, rukovođenjem i zapovijedanjem u Oružanim snagama, obvezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba te dužnostima i pravima državljana u području obrane, službom u Oružanim snagama RH, služenjem vojnog roka, dragovoljnim vojnim osposobljavanjem, kadetskom službom, djelatnom vojnom službom, službom pričuvnog sastava i službom državnih službenika i namještenika, prijemom, rasporedom na ustrojbena mjesta, činovima i promaknućima u činove, obvezama, pravima i odgovornostima, izdvajanjem i prestankom službe te ostalim pitanja vezanim za pripadnike Oružanih snaga. Također, u puno širem obimu od vojnog upravnog prava studentima se predaju instituti policijskog upravnog prava radi stjecanja općih i specifičnih znanja o policijskim upravnim poslovima, vrstama unutarnjih poslova koje se odnose na metode i oblike djelovanja tijela unutarnjih poslova, građanskim stanjima i državljanstvu, državnoj granici, strancima i azilu, poslovima opće sigurnosti osoba i imovine te poslovima javnih okupljanja.

Polaganje ispita:

Ispit se polaže usmeno.