Sadržaj kolegija:

Uvod u pravo okoliša. Pojam zaštite okoliša. Vrste zaštite okoliša. Načela prava okoliša (preventivnosti, uzročnosti, kooperacije, opće naknade). Pravni izvori prava okoliša. Ustav Republike Hrvatske. Međunarodni ugovori o zaštiti okoliša. Deklaracija o zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj. Propisi o zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj.
Opća pravna zaštita okoliša. Zaštita posebno vrijednih dijelova prirode. Nacionalni park. Park prirode. Strogi rezervati. Posebni rezervat. Park šuma. Zaštićeni krajolik. Spomenik prirode. Spomenik parkovne arhikteture. Zaštita šuma. Zaštita voda. Zaštita tla. Zaštita zraka. Zaštita od buke.
Građanskopravna zaštita okoliša. Susjedska prava. Imisije. Tužbe za zaštitu okoliša (ekološka tužba, negatorna tužba, posjedovna tužba, dopuštena samopomoć). Odgovornost za štetu. Kaznenopravna zaštita okoliša. Kaznena djela protiv okoliša. Međunarodno pravo zaštite okoliša. Instrumenti provedbe ekološke politike. Inspekcije na području zaštite okoliša.

Popis literature:

Popis obavezne literature:

1.O. Lončarić-Horvat, L. Cvitanović, I. Gliha, T. Josipović, D. Medvedović, J. Omejec, M. Seršić, Pravo okoliša, Zagreb, 2003.
Dopunska literatura:

Zakonski tekstovi:
1.Zakon o zaštiti okoliša NN br. 80/13, 153/13, 78/15.

Ciljevi kolegija:

Stječu se znanja o zaštiti pojedinih dijelova okoliša te osim toga stvara svijest o potrebi brige za okoliš. Predmet je povezan s građanskim, upravnim, kaznenim, međunarodnim i financijskim pravom, ali se javlja kao nadgradnja jer se podrazumijeva da su već svladani sadržaji spomenutih kolegija.

Polaganje ispita:

Pod način polaganja ispita: pismeni i usmeni.