Sadržaj kolegija:

1.Uvod u kolegij i Detaljni izvedbeni plan nastave.
2.Općenita pitanja o ekonomici i javnoj upravi
3.Ekonomski pokazatelji u  javnoj upravi
4.Organizacija i menadžment
5.Uloga javne uprave u pružanju javnih usluga. Mogućnosti primjene tržišnih mehanizama u javnoj upravi.
6.Financiranje javne uprave. Proceduralni proračunski postupci. Fiskalni procesi između središnje države i lokalnih zajednica
7.Porezi i druga javna davanja
8.Uloga javne uprave u poticanju poduzetništva. Razvojna funkcija lokalne i regionalne samouprave. Prvi kolokvij.
9.Javne investicije
10.Računovodstvena funkcija u javnoj upravi
11.Ekonomika rada u javnoj upravi
12.Troškovi u javnoj upravi
13.Neprofitni marketing u javnoj upravi
14.Upravne reforme menadžerskog tipa – ekonomski orijentirane reforme javne uprave
15.Preporuke Europske unije i Svjetske banke za procjenu uspješnosti javne uprave. Drugi kolokvij.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Rukavina, K-Mujić, N.: Ekonomika poduzeća za pravnike, Osijek, 1998.
2.Rukavina, K-Mujić, N.: Teorija organizacije, Osijek, 1994.
3.Marinac, A, Sudarić, Ž.: Ekonomika javne uprave, Veleučilište u Vukovaru, Veleučilište u Požegi, Vukovar, 2019., udžbenik u pripremi
4.Bilješke s predavanja

Izborna literatura:

1.Čulo I.: Funkcioniranje lokalne i područne samouprave u Republici Hrvatskoj, Geno d.o.o., Požega, 2011.
2.Čulo, I., Marinac, A.: Mjesto i uloga lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, Geno d.o.o., Požega, 2010.
3.Meler, M.: Neprofitni marketing, Osijek, Ekonomski fakultet, 2003. (odabrana poglavlja)
4.Zakon o radu, Narodne novine br. 93/14.
5.Zakon o proračunu.

Ciljevi kolegija:

Temeljni ciljevi kolegija jesu osposobiti studente za razumijevanje ekonomskih i organizacijskih aktivnosti u državnoj upravi, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno pravnih osoba koje imaju javne ovlasti te upravi poduzeća.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.