Sadržaj kolegija:

Pojam i povijest trgovačkog prava – odnos s drugim granama prava – predmet trgovačkog prava – vrela trgovačkog prava – sudsko i arbitražno rješavanje trgovačkih sporova – pojam i vrste trgovačkih ugovora – značajke trgovačkog ugovora – trgovačko pravo u Europskoj uniji – Konvencija UN o Međunarodnoj prodaji robe – poslovno pregovaranje i sklapanje trgovačkih poslova – ispunjavanje obveza – plaćanje – osiguranje plaćanja – odgovornost za (ne)ispunjenje ugovora – pojedini trgovački poslovi – prijevoz i uskladištenje – osnove o vrijednosnim papirima

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.PETROVIĆ, S., CERONJA, P.: Osnove prava društava, sedmo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2013.
2.GORENC,V.: Osnove statusnoga i ugovornoga trgovačkog prava (izabrana poglavlja), 2006.

Dopunska literatura:
Zakonski tekstovi:
1.Zakon o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15.
2.Zakon o obveznim odnosima NN 35/2005, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 – I dio (Glava I; Glava III.; Glava IV.; Glava V- odjeljak 1 i 4.; Glava VI – odjeljak 1 odsjek 6 i odsjek 8, odjeljak 2 – odsjek 2.; Glava VII – odjeljak 1, 2 i 3); II dio (Glava VIII – odjeljak 1 odsjek 1 – I, II, III, VI, VII, XI, odsjek 3, 4 i 5.; odjeljak 2 odsjek 1, 3, 5, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Glava IX odjeljak 1 odsjek 5, odjeljak 5); III dio.
3.Zakon o mjenici, NN 74/94, 92/10.
4.Zakon o čeku, NN 74/94.

Ciljevi kolegija:

Opća znanja o trgovačkom poslovanju i sklapanju trgovačkih ugovora, koji se najčešće sklapaju, važnost i značenje uredskog ispunjenja obveze i posljedice neispunjenja, o rješavanju trgovačkih sporova.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.