Sadržaj kolegija:

Zadaća stručne prakse je da studenti stečena znanja tijekom studija primjene u određenom tijelu uprave (državne, županijske, gradske ili općinske) kao i u javnim poduzećima i javnim ustanovama te steknu dodatna znanja i vještine kroz rad na konkretnim problemima u istim tijelima. Studentska praksa će studentima nadalje omogućiti i: Pripremu stručne prakse student provodi prije početka prakse prema posebnom zadatku. Pripreme se izvode u suradnji s nastavnikom, snimaju se potrebni podaci u određenom tijelu uprave, javnom poduzeću ili javnoj ustanovi, izrađuje se plan stručne prakse, izrađuje se jedan zadatak, obrađuju se zadani podaci, daje se osvrt na ostvarene rezultate.

Ciljevi kolegija:

Ciljevi predmeta Stručna praksa I je prilagodba radnom okruženju, povezivanje teorijskih znanja i praktičnih iskustava,  orijentacija ka budućem zaposlenju, iznalaženje/preciziranje teme za završni rad kao konačni čin uspješnog završetka školovanja na Upravnom studiju Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru, upoznavanje s organizacijom i funkcioniranjem tijela u kojem obavljaju stručnu praksu, upoznavanje sa sustavom rada i poslovanja odgovarajućih organizacijskih jedinica u tijelu,  upoznavanje sa radom i poslovanjem konkretne organizacijske jedinice u kojoj će student obaviti najveći dio stručne prakse koja bi se trebala baviti onim djelatnostima koje su sukladne znanjima što ih student stječe na svom smjeru studija, ili imati dovoljno dodirnih točaka sa stručnim predmetima što ih student-praktikant sluša na studiju,  rad na konkretnim poslovima i zadacima pod nadzorom imenovanog mentora u tijelu, pisanje izvješća o obavljenoj stručnoj praksi (dnevnik stručne prakse) sa osnovnim podacima o ustrojstvu i funkcioniranju tijela uprave/javnog poduzeća/javne ustanove u kojoj su obavljali stručnu praksu, podacima o sustavu rada i poslovanju organizacijske jedinice u kojoj je obavljen najveći dio stručne prakse, razrada na primjeru donošenje upravnog akta iz nadležnosti predmetne organizacijske jedinice i ustanovljenje pravnog okvira takvog postupanja.

Polaganje ispita:

Pismeno izvješće o obavljenoj stručnoj praksi (dnevnik stručne prakse) i usmena obrana istog.