Sadržaj kolegija:

Kolegij će studentima ponuditi teorijsku i praktičnu osnovu za razumijevanje procesa poslovnoga dopisivanja kao preduvjeta za uspješno razumijevanje, prevođenje i sastavljanje poslovnih pisama te ih upoznati sa stručnim rječnicima gospodarske struke/poslovnoga dopisivanja. Analizom različitih vrsta poslovnih pisama studenti će biti upoznati s njihovim specifičnim oblicima i sadržajima (upit, ponuda, narudžba, potvrda primitka naloga, odbijanje narudžbe, opoziv narudžbe, ugovor, otpremnica, račun, opomena, kašnjenje isporuke, kašnjenje plaćanja, reklamacija). Kolegij je zamišljen tako da studentima omogući proučavanje, razumijevanje i usvajanje morfoloških, sintaktičkih i semantičkih specifičnosti poslovnoga stranoga jezika u funkciji struke u poslovnome dopisivanju, te da prevođenjem vokabulara i fraza specifičnih za pojedinu vrstu poslovnoga pisma stvori preduvjet za brzo, korektno i uspješno razumijevanje, prevođenje i sastavljanje različitih vrsta poslovnih pisama s poslovnoga stranog na hrvatski jezik i obratno.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Čičin-Šain Buljan, M., Kosanović, J., Štampalija, A. (2003): Poslovni njemački I, Mikrorad, Zagreb.
2.Dreyer, H., Schmitt, R. (2006): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber Verlag.
3.Engler, T. (2006): Deutsche Grammatik – kein Problem, Školska knjiga, Zagreb

Izborna literatura:

1.Langenscheidts Großwörterbuch (2002) – Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, Berlin und München.
2.Hrvatsko-njemački poslovni rječnik po izboru.
3.Rodek, S. (2009):Wirtschaftswörterbuch Deutsch-Kroatisch / Njemačko – hrvatski poslovni rječnik, Masmedia, Zagreb.
4.Uroić, M., Hurm, A. (2004): Njemačko-hrvatski rječnik s gramatičkim podatcima i frazeologijom, Školska knjiga, Zagreb.
5.Jakić, B., Hurm, A. (2004): Hrvatsko-njemački rječnik s gramatičkim podatcima i frazeologijom, Školska knjiga, Zagreb.

Ciljevi kolegija:

Ciljevi kolegija su stjecanje receptivne, strukturne i produktivne jezične kompetencije studenata u procesu razumijevanja i prevođenju poslovnih pisama s poslovnog stranog na hrvatski jezik i obrnuto.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materijali: