Sadržaj kolegija:

1. Temelji poslovne logistike. Pojam poslovne logistike i poslovnog logističkog sustava. Potrebe uvođenja poslovne logistike i novog pristupa u menadžmentu poduzeća. 2. Sustavna postavka i druga obilježja logističke koncepcije. Način promatranja logističkih problema. Ukupni troškovi i ciljni konflikti. Logistička usluga. Učinkovitost logističkih sustava. Korisnost logističke koncepcije i zapreke za njezino provođenje. 3. Logistički podsustavi poduzeća. Izvršavanje narudžbi. Gospodarenje zalihama. Skladištenje. Pakiranje. Transport. 4. Organizacijski oblici logističkog sustava u poduzeću. 5. Logističke usluge i institucije prometnog gospodarstva. Špedicija i posrednici, transportna poduzeća, skladišna poduzeća, utovarno – istovarna poduzeća, poduzeća za pakiranje. Pravni i organizacijski oblici poduzeća za logističke usluge. Međuorganizacijski logistički sustavi. Kooperacija u logistici. 6. Funkcioniranje logističkih sustava. Uvjeti za funkcioniranje poslovnih logističkih sustava. Makrologistička infrastruktura. Međunarodni logistički sustavi.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Segetlija, Z.: Uvod u poslovnu logistiku, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2008.
2.Pfohl, H. Ch.: Logistiksysteme, VII Aufl., Springer, Berlin, 2003.
Izborna literatura:

1.Ballou, R. H.: Business Logistics Management, V Ed., Prentice Hall, 2003.

2.Segetlija, Z.; Lamza-Maronić, M.(red.): Suvremena logistika i distribucija u uvjetima globalizacije, Zbornik radova, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2004.

3.Segetlija, Z.; Lamza – Maronić, M.(red.):  Međunarodna poslovna logistika kao
uvjet uspješnog uključivanja u europske gospodarske tokove, Zbornik radova, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2003.

4.Segetlija, Z.: Logistika u gospodarstvu, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2011.

5.Segetlija, Z.: Distribucija, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2006.

6.Bloomberg, D. J.; LeMay, S.; Hanna, J. B. Logistika, Mate: Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb, 2006.

7.Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu (2008. – 20XX.), zbornici radova međunarodnog znanstvenog skupa (dostupno na: http://blmm-conference.com/past-issues/)

8.Repozitorij Veleučilišta u Vukovaru (dostupno na: https://repozitorij.vevu.hr/)

9.Digitalni akademski arhivi i repozitoriji (Dabar) (objekti u otvorenom pristupu) (dostupno na: https://dabar.srce.hr/repozitoriji)

10.materijali iz konkretnog gospodarskog subjekta, mjerodavnih tijela državne uprave (Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, dostupno na: http://www.mingo.hr/, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dostupno na: http://www.mppi.hr/) i gospodarskih institucija (Hrvatska gospodarska komora, dostupno na: https://www.hgk.hr/)

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje s koncepcijom poslovne logistike i razumijevanje funkcioniranja logističkih sustava i logističkih procesa trgovinskog poduzeća, te stjecanje temeljnih znanja o uvođenju logistike u praksu i o donošenju logističkih odluka.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.

Silabus kolegija:

T303 Poslovna logistika ishodi