Sadržaj kolegija:

Konceptualni okvir primjene alternativnih metoda u sportu, rehabilitaciji i wellnessu. Akupunktura-osnovni principi i metode. Akupresura- osnovni principi i metode. Primjena magneta u suvremenoj fizioterapiji. Kraniosakralna terapija, pilates. Vibracijski trening i rehabilitacija povreda. Miofascijalna masaža u prevenciji i rehabilitaciji.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Klinka Mayo (2012) Alternativna medicina. Medicinska naklada: Zagreb.
2.Wainapel, E. S. (2002) Alternative Medicine and Rehabilitation. Demos Medical.
3.Dobrila, G. (2009) Alternativna medicina-Kritički vodič kroz nekonvencionalne načine liječenja.  Veritas:

Dopunska literatura:
1.Davis, C.M. (2009). Complementary therapies in rehabilitation 2E. SLACK Incorporated, Grove Road.
2.J. H. Cyriax (1996) Cyriax’s Illustrated Manual of Orthopaedic Medicine 2nd Edition. Butterworth-Heinemann.
3.Bauer, M. (2005) Healing Power Of Acupressure and Acupuncture. Avery Trade.
4.Duncan, R. A. (2014) Myofascial release. Human Kinetics.

Ciljevi kolegija:

Upoznavanja studenata s alternativnim sredstvima prakse u fizioterapiji i osposobljavanja za njihovu primjenu. Studenti ovim kolegijem trebaju razviti bazu praktičnih znanja iz komplementarnih metoda fizioterapije.

Polaganje ispita:

Ukupan broj bodova koje je moguće ostvariti na kolegiju iznosi 100. Pohađanje nastave nosi maksimalno 10 bodova, te ispit 90 bodova. Ocjena se formira kako je navedeno: 60-69 (2), 70-79 (3), 80-89 (4), 90-100 (5).