Sadržaj predmeta:

 1. Uvodno predavanje
 2. Prava i obaveze fizioterapeuta u profesionalnom sportu
 3. Uloga i važnost fizioterapeuta unutar sportskog kolektiva
 4. Najčešće ozlijede u profesionalnom sportu
 5. Inicijalni fizioterapijski pregled ozlijeđenog segmenta i postavljanje fizioterapeutske, dijagnoze
 6. Ambulantni fizioterapijski pregled ozlijeđenoga segmenta i definiranje plana i programa liječenja
 7. Osmišljavanje kompletnog rehabilitacijskog programa
 8. Fizioterapijski pregled i testiranje zglobova gležnja i koljena, te njihovih aktivnih i pasivnih stabilizatora
 9. Fizioterapijski pregled zgloba kuka, te njegovih aktivnih i pasivnih stabilizatora
 10. Fizioterapijski pregled i intervencija nakon mišićnih povreda
 11. Prevencija nastanka sportskih povreda
 12. Bandažiranje donjih ekstremiteta
 13. Zbrinjavanje i saniranje ozljeda na sportskom terenu

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Grgić, M. (2021). Fizioterapija u profesionalnom sportu 1 – nastavni tekstovi. Vukovar: Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.
 2. Brukner P., Khan K., Clinical Sports Medicine. McGraw-Hill Companies, 2011.

Dopunska literatura:

 1. Heimer S., Čajavec R. i sur. (2006). Medicina sporta. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj kolegija:

Cilj predmeta je da student upozna koje su uloge i važnosti fizioterapeuta u profesionalnom sportu. Studentima će se omogućiti i teorijsko i praktično obrađivanje najčešćih sportskih povreda, njihovo pravilno zbrinjavanje i liječenje.

Nositelj kolegija:

Grgić Marinko, mag. physioth., pred.

Izvođač kolegija:

Grgić Marinko, mag. physioth., pred.

ECTS bodova: 4

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materijali: