Sadržaj kolegija:

Organizacija zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Prikaz i primjena Zakona o zdravstvenom osiguranju te podzakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o zdravstvenom osiguranju. Prikaz i primjena Zakona o zaštiti prava pacijenata, te analiza načela promicanja prava pacijenta. Prikaz i primjena Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima te podzakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima. Prikaz i primjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti i podzakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Prikaz međunarodnih uredbi i direktiva te ostalih zakonskih i podzakonskih propisa u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske. Zakon o fizioterapijskoj djelatnosti. Hrvatska komora fizioterapeuta. Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Način pretraživanja pravnih propisa iz područja zdravstva.

Popis literature:

Obavezna literatura:

1.Doc. dr. sc. Smoljić, Mirko: Zakonodavstvo u zdravstvu, Vukovar, 2013., Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

Ciljevi kolegija:

Cilj kolegija je stjecanje temeljnih ali i proširenih znanja o stanju zdravstvenog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj u području zdravstvene zaštite, obveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite stranaca u Republici Hrvatskoj, kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, liječništva, fizioterapijske djelatnosti, ljekarništva, sestrinstva, stomatološke djelatnosti, primaljstva, medicinsko-biokemijske djelatnosti, djelatnosti u zdravstvu, uzimanja i presađivanja dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja, krvi i krvnih pripravaka, zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, suzbijanja zlouporabe droge, zaštite osoba s duševnim smetnjama, lijekova i medicinskih proizvoda, kemikalija, biocidnih pripravaka i provođenja određenih Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća, te nadalje, u području sanitarne inspekcije, ograničavanja uporabe duhanskih proizvoda, predmetima opće uporabe, radiološke i nuklearne sigurnosti, zaštite od neionizirajudeg zračenja, zaštite od buke, genetski modificiranih organizama, obveznog zdravstvenog nadzora radnika profesionalno izloženih azbestu.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.