Sadržaj kolegija:

Razvoj i značenje etičke misli. Međunarodni kodeksi etike zdravstvenih djelatnika. Pojam morala, moralnosti i moralnih normi. Etički problemi u odnosima zdravstvenih djelatnika i bolesnika. Poštivanje čovjekova života i njegove smrti. Odgovornost za kvalitetu i vlastiti profesionalni razvoj. Etičke dileme i etičko odlučivanje u zdravstvenim timovima.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Mirat Jure, Bujišić Gordana, Uzelac Slobodan, Medicinska etika i bioetika, MEFOS, 2021.

2.Sonja Kalauz, Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma, Pergamena i Hrvatska komora medicinskih sestara, Zagreb 2011.

3.Ante Čović, Etika i bioetika, Pergamena, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura:

1.Tonči Matulić, Bioetika, Glas koncila, Zagreb, 2012.

2.Aramini Michele, Uvod u bioetiku, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za sudjelovanje u timskom radu te profesionalno i odgovorno provođenje fizioterapije.

Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: razumjeti razvoj i značaj etičke misli, opisati i razlikovati međunarodne kodekse etike zdravstvenih djelatnika, diskutirati etičke probleme u odnosima zdravstvenih djelatnika i bolesnika, razumjeti potrebu odgovornog profesionalnog djelovanja.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.