Sadržaj kolegija:

1. Razvoj i značenje etičke misli. (opći pojmovi: moral, etika, zlatno pravilo, etičke teorije…)
2. Međunarodni kodeksi etike zdravstvenih djelatnika. (Hipokratova zakletva)
3. Ženevska zakletva…)
4. Etički problemi u odnosima zdravstvenih djelatnika i bolesnika. (medicinska etika i bioetika)
5. Bioetički principi, osnovna etička načela…)
6. Od medicinske etike do bioetike (Fritz Jahr, Van Ranselaer Potter, bioetika u Hrvatskoj, definicija bioetike, razvojne faze bioetike)
7. Etička povjerenstva
8. Etički kodeksi i etičke dileme – timsko odlučivanje
9. Specijalna pitanja u bioetici. (pobačaj, eutanazija, kloniranje, transplantacija organa…)
10. Poštivanje čovjekova života i njegove smrti
11. Posebnost bioetike u fizioterapiji. Odgovornost za kvalitetu i vlastiti profesionalni razvoj
12. Etičke dileme i etičko odlučivanje u zdravstvenim timovima (problemske situacije)

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Marinčić M., Integrativna gospodarska etika Petera Ulricha i novija etička strujanja, Pergamena, Zagreb 2016. (uz bioetiku je vezano 201-230. str.)

2. Kalauz S., Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma, Pergamena i Hrvatska komora medicinskih sestara, Zagreb 2011.
3. Čović A., Etika i bioetika, Pergamena, Zagreb, 2004.
Dopunska literatura:

1. Radovi: Tonči Matulić, Bioetika, Glas koncila, Zagreb, 2001.
2. Velimir Valjan, Bioetika, Svjetlo riječi, Sarajevo, 2004.

Ciljevi kolegija:

Osnovni cilj predmeta je usvajanje znanja, vještina i stjecanje kompetencija studenata za rješavanje etičkih problema i dilema s kojima se suočavaju prvostupnici fizioterapije u praksi.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Nositelj kolegija:

Milas Dorotea, mag. phil. et mag. rel., pred.

Izvođač kolegija:

Milas Dorotea, mag. phil. et mag. rel., pred.

ECTS bodova: 2

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materijali: