Sadržaj kolegija:

1. Uvodno predavanje
2. Uvod u razvoj čovjeka – razvoj, zdravlje i bolest
3. Metode proučavanja razvoja čovjeka
4. Razvojne teorije
5. Obilježja pojedinih razdoblja razvoja
6. Prenatalni razvoj i prenatalna okolina
7. Razvoj u prvoj godini života
8. Prilagodba novorođenog djeteta, rast i razvoj, razvoj motorike i percepcije, kognitivni razvoj, razvoj ličnosti i socijalni razvoj
9. Razvoj u ranom djetinjstvu; tjelesni i motorički, kognitivni, socijalni i razvoj ličnosti
10. Razvoj u srednjem djetinjstvu; tjelesni i motorički, kognitivni, socijalni i razvoj ličnosti,
11. Razvoj u adolescenciji; odnos tjelesnog i psihičkog razvoja, razvoj spolnih značajki, motorički, kognitivni i socijalni razvoj, razvoj ličnosti
12. Psihopatologija adolescentne dobi
13. Razvoj u mlađoj odrasloj dobi – tjelesni, kognitivni i socijalni razvoj, obitelj, zanimanje i profesionalni razvoj
14. Razvoj u srednjoj odrasloj dobi -tjelesni, kognitivni i socijalni razvoj i razvoj ličnosti, kriza sredine života, obiteljske i profesionalne promjene
15. Razvoj u starosti, starenje i starost naroda i pojedinca, teorije starenja, promjene u sposobnostima, ličnost i starenje, socijalni odnosi, obitelj, duševno zdravlje, smrt i umiranje, modeli socijalne i zdravstvene zaštite starih ljudi.

Popis literature:

Obvezna literatura:

  1. Berk, L. E. (2008.). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Dopunska literatura:

  1. Schaie, K. W., Willis, S. L. (2001). Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
  2. Vasta, R., Haith, M. M.,  Miller, S. A. (1998). Dječja psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Ciljevi kolegija:

Opći cilj predmeta je upoznavanje studenata s osobitostima psihičkog razvoja čovjeka kroz pojedina životna razdoblja te uočiti različite potrebe bolesnika u različitim životnim razdobljima. Specifični ciljevi predmeta su: opisati i razumjeti osobitosti psihičkog razvoja čovjeka kroz cijeli životni vijek, opisati razvojne norme i uočiti promjene u tjelesnom, motoričkom, kognitivnom i socijalnom razvoju te u razvoju ličnosti tijekom životnog vijeka, razviti osjetljivost za različite psihološke potrebe osoba u različitim razvojnim razdobljima.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.