Predmet: F505 Specijalne teme u fizioterapiji I

Autor: Vesna Šeper - 17.10.2022.

Poštovani studenti,

u nastavku je popis seminarskih tema i upute za izradu istih. Sve seminarske teme trebaju biti obrađene. Popis tema i imena studenata koji će ju obraditi dostaviti mailom do petka 21.10.2022. do 16:00 sati (jedan popis za grupu 1 redovnih, grupu 2 redovnih i posebno popis za izvanredne studente).

Pridržavati se uputa (sadržajnih i tehničkih) za izradu seminara; minimalno je potrebno imati 30 navoda u literaturi. Ukoliko rad nema zadan broj navoda, ili tema rada nije obrađena, rad se ocjenjuje ocjenom nedovoljan.

Seminarski rad treba imati najviše 7-10 stranica (od Uvoda do Literature). Za izlaganje pripremiti ppt, ne duži od 10 minuta. Seminarski rad, u doc. ili docx. formatu dostaviti putem službene e-mail adrese na mail vesna.seper@vevu.hr, dan prije seminarskog izlaganja do 12:00 sati (radovi koji ne budu pravodobno dostavljeni bit će ocjenjeni s nedovoljan).

Za sva ostala pitanja javiti se osobno u kabinet 203.

S poštovanjem,

Šeper

ST I _FIP_seminarske teme

ST I_upute za izradu seminarskog rada_Šeper