Predmet:

Autor: Antun Marinac - 08.01.2022.

Poštovane kolegice i kolege,

prema službenoj obavijesti uprave Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, sva nastava u idućem tjednu (od 10. do 14. 1. 2022.) održavati će se na daljinu, a preporučeni alat za izvedbu nastave je MS Teams.

Već je ranije dogovoreno održavanje 2. kolokvija iz Ekonomike javne uprave u dvorani, nakon predavanja redovnim studentima.

Kako ne bi došlo do poremećaja u dinamici održavanja kolokvija, 2. kolokvij iz Ekonomike javne uprave održati će se 11.01.2022. g. putem sustava MS Teams, usmenim putem prema rasporedu dostupnom na Merlinu.

Svi izvanredni studenti 3. godine US koji su položili 2. kolokvij uvršteni su u sustav MS Teams u tim pod nazivom: „2. kolokvij iz Ekonomike javne uprave za izvanredne studente US na VEVU“.

Svi studenti koji žele pristupiti 2. kolokviju moraju se pravovremeno prijaviti u sustav MS Teams te pristupiti odgovarajućem timu u vrijeme određeno rasporedom i imati odgovarajuću opremu.

Poveznica na MS Teams je:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aE2MuR5vQ56rkU5U41NvUcZ72WjLlL8B1y9ck_PqT2a01%40thread.tacv2/1641585505227?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa3f90cd-2214-47b0-b8b1-b5033e694aa4%22%2c%22Oid%22%3a%225ed1d6a0-b814-43b3-85fb-1aa0612cbb70%22%7d

 

dr.sc. Antun Marinac, prof,v.š.