Predmet: F502 Fizioterapija III

Autor: Brumnić Vesna - 12.12.2020.

Poštovani,
1. seminarska grupa će seminare iz kolegija Fizioterapija III kod kolege Ežbegovića imati od ponedjeljka do srijede (14., 15. i 16.12.2020.)  u 16:00 preko sljedećeg linka:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acd6ecbcc8d6d4060889adf596bc9e135%40thread.tacv2/1606843080217?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb211fb3-5222-47e0-ac63-e14f7c0a28a4%22%2c%22Oid%22%3a%224019f891-6fe5-4600-8456-29a6bb0528b5%22%7d

 

Brumnić