Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 01.02.2022.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz javne nabave na roku 31.01.2022.

i time stekli preduvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita su:

  1. MB98
  2. SG12
  3. MK26
  4. ZK74
  5. DM58
  6. DP12

Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 07.02.2022. u 16.30 sati.

Studentima koji su ispit iz javne nabave položili na predroku ili polaganjem dva kolokvija ocjena će biti upisana u ISVU sustav 07.02.2022.

Jasna Kolar, univ.spec.oec., v.predavač