Objavljeno: 24.10.2023.

Obavještavamo studente koji nisu predali dokumente s upisnog postupaka za upis  I. godine studija ili su ostvarili upis putem Odluke o prijelazu da su dužni što hitnije, a najkasnije do 3. studenog 2023. godine dostaviti i slijedeće dokumente u izvorniku (originalu):

  • izvornik svjedodžbe o položenoj državnoj maturi (kandidati koji su polagali državnu maturu i završili gimnaziju) ili izvornik svjedodžbe o maturi (kandidati koji su prije 2010. godine završili gimnaziju, a nisu polagali državnu maturu);
  • izvornik potvrde o položenim ispitima obveznog dijela državne mature (kandidati koji su polagali državnu maturu i završili strukovne škole) ili izvornik svjedodžbe o završnom ispitu (kandidati koji su završili srednju četverogodišnju strukovnu školu prije 2010. godine, a nisu polagali državnu maturu);
  • Završna svjedodžba srednjeg obrazovanja i Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za potrebe upisa na visoka učilišta za kandidate koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu;
  • potvrda nadležnog tijela o priznatom statusu temeljem kojeg se traži pravo umanjenja troškova studija ili pravo prednosti prilikom upisa (ne starija od 6. mjeseci);
  • izvornik potvrde liječnika opće prakse/medicine rada o psihofizičkim sposobnostima (samo za preddiplomski stručni studij Fizioterapija).

Studenti viših godina ili ponovljenog upisa godine koji se pozivaju na pravo umanjenja participacije u troškovima studija (školarine) dužni su predati u izvorniku (originalu):

  • potvrdu nadležnog tijela o priznatom statusu temeljem kojeg se traži pravo umanjenja troškova studija prilikom upisa (ne starija od 6. mjeseci);

Referada za studentska pitanja