Sadržaj kolegija:

1.Temeljni gospodarski računi. Postotni račun od sto. Postotni račun više i niže sto. Pravilo trojno (jednostavno i složeno). Verižni račun. Račun diobe (jednostavni i složeni). Račun smjese. Račun zlata i srebra. Račun deviza. Arbitraža deviza. Arbitraža robe.
2.Jednostavni kamatni račun i njegova primjena. Dekurzivni i anticipativni obračun kamata. Štedni ulozi. Račun mjenica. Potrošački kredit.
3.Složeni kamatni račun. Dekurzivni i anticipativni obračun kamata. Konačna vrijednost glavnice. Sadašnja vrijednost glavnice. Vrste kamatnjaka i njihova primjena. Konačna i početna vrijednost prenumerando i postnumerando uplata. Vječna renta.
4.Zajam. Dekurzivni i anticipativni obračuna kamata. Anuiteti. Otplatne tablice. Modeli otplate zajma uz jednake anuitete, uz promjenljive anuitete. Konverzija zajma.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Crnjac, M. (2001.) Matematika za ekonomiste (skripta). Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku.
2. Relić, B. (2002.) Gospodarska matematika, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih radnika.
3. Relić, B. (1996.) Financijske tablice. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.
Izborna literatura:
1. Jukić, D. i Scitovski, R. (1998.) Matematika 1 (skripta). Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku i Elektrotehnički fakultet u Osijeku.

Ciljevi kolegija:

Upoznati studente s primjenom matematike u gospodarskom poslovanju.

Polaganje ispita:

Kolokvij, usmeni i pismeni ispit.