Sadržaj kolegija:

Zdravlje i samoodgovornost za zdravlje. Wellness i disanje. Wellness i osjetila. Wellness i kretanje. Wellness i rad. Wellness i prehrana. Wellness i razmišljanje. Wellness i komunikacija. Wellness i pronalaženje smisla. Elementi rehabilitacijskog wellness procesa – procjena statusa klijenta, edukacija, akcija, evaluacija. Wellness programi – tipovi, principi i organizacija.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Andrijašević, M., Bartolucci, M. Razvoj wellnessa u turizmu. U: Bartolucci M, Čavlek N i sur. (ur) Turizam i sport – razvojni aspekti. Školska knjiga Zagreb. 2007: 196-204.
2.Bartolucci, M., Škorić, S. Upravljanje razvojem wellnessa u hrvatskom turizmu. U.Andrijašević, M., Jurakić, D. (ur) Sportska rekreacija u funkciji unapređenja zdravlja. 2011:20-26.
3.Ivanišević, G. Zdravstveni turizam, prehrana, kretanje i zaštita okoliša u Hrvatskoj. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Zagreb. 2004. Odabrana poglavlja.
4.Ivanišević, G. Zdravstveni i lječilišni turizam – metode i programi. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Zagreb. 2005. Odabrana poglavlja.
5.Ivanišević, G, Zdravlje – kvaliteta života. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Zagreb. 2006.
6.Ivanišević, G. Lječilišta, zdravlje, stres. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Zagreb. 2007.
7.Ivanišević, G. Zdravlje i turizam u Hrvatskoj. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Zagreb. 2012.

Dopunska literatura:
1.Fair, Sharon Elayne. Wellness and physical therapy. Jones & Bartlett Publishers, 2010.
2.Biddle, Stuart JH, Ken Fox, and Steve Boutcher, eds. Physical activity and psychological well-being. Routledge, 2003.

Ciljevi kolegija:

Nastavni program predmeta omogućuje studentima stjecanje osnovnih znanja o očuvanju zdravlja kroz način života koji se prakticira u wellnessu. Usvojena znanja omogućavaju interdisciplinarnu komunikaciju sa stručnjacima iz drugih područja koji podučavaju metode welnessa. Posebni zadaci podrazumijevaju razumijevanje povezanosti uma, duše i tijela koji utječu zajednički na stanje zdravlja odnosno bolesti s naglaskom na značaj sportsko-rekreacijskih aktivnosti. Stečena znanja omogućavaju izradu wellness programa prema ciljanoj skupini klijenata.

Polaganje ispita:

Konačna se ocjena oblikuje prema modelu težinskih ocjena tako da svaki od tri navedena elementa praćenja i provjeravanja ima određeni udio u konačnoj ocjeni. Svaki od navedenih elemenata praćenja i provjeravanja se ocjenjuje zasebnom ocjenom koja sukladno gore navedenim postocima zauzima ukupni udio u konačnoj ocjeni. Za svaki od navedenih elemenata ocjenjivanja vodi se zasebna evidencija koja je u svakome trenutku dostupna studentima.

Student/ica je iz prvog elementa (pohađanje nastave) dobio/la ocjenu dobar (3), iz drugog elementa (izrada seminarskog rada) vrlo  dobar (4) i iz trećeg elementa (pisani i usmeni ispit) izvrstan (5). Primjer izračuna: 3 x 0.20 + 4 x 0.30 + 5 x 0.50 =4.3 (4)

Nositelj kolegija:

Znika Mateja, mag. physioth., v. pred.

Izvođač kolegija:

Znika Mateja, mag. physioth., v. pred.

Vuksanić Matko, mag. physioth., pred.

ECTS bodova: 5

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: