Sadržaj kolegija:

Povijest fizioterapije u Hrvatskoj i svijetu. Definicija fizioterapije, djelokrug rada fizioterapeuta, uloga fizioterapeuta u suvremenoj fizioterapiji, razvoj današnje fizioterapije, fizioterapijski pristupi i njihove različitosti. Fizioterapija u Republici Hrvatskoj i svijetu. Razine organiziranja fizioterapije: ambulantna, bolnička, patronažna. Timska suradnja i  preduvjeti za timsko djelovanje. Modeli timske suradnje. Tipovi organizacije fizioterapijskih jedinica. Značaj uvođenja i poštivanja standarda u struci. Zakon o fizioterapijskoj djelatnosti. Uloga istraživanja u fizioterapiji. Izazovi i mogućnosti edukacije fizioterapeuta u Hrvatskoj i svijetu danas.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.HKF, Kliničke smjernice u fizioterapiji. Zagreb: 2011.
2.Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, NN 120/08, na snazi od 25.10.2008.
3.Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN 100/18, na snazi od 01.01.2019.
4.Grozdek, G. Što je fizioterapija? Vodič za korisnike i fizioterapeute. Zagreb: HZF, 2000.
5.Časopis Physiotherapia Croatica (od 2008. god. do danas), izdavač Hrvatski zbor fizioterapeuta, Zagreb
Dopunska literatura:
1.O’Sullivan, Susan B., Thomas J. Schmitz, and George Fulk. Physical rehabilitation. FA Davis, 2019.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti osnovne pojmove o fizioterapiji, procesu planiranja i organiziranja u fizioterapiji.  Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
–    definirati pojam fizioterapije i djelokrug rada fizioterapeuta,
–    objasniti uloge fizioterapeuta
–    definirati osnovne sastavnice fizioterapijskog procesa,
–    objasniti potrebu primjene fizioterapije,
–    objasniti razvoj fizioterapije u nas i u svijetu u suvremenom kontekstu,
–    prepoznati tipove organizacijskih jedinica fizioterapije,
–    prepoznati, analizirati i usporediti modele timske suradnje,
–    opravdati ulogu istraživanja u fizioterapiji i njezinom značaju kroz praksu utemeljenu na dokazima, utjecati na reguliranje i poštivanje standarda u struci, te djelovati u nacionalnim i inozemnim strukovnim organizacijama

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.