Sadržaj kolegija:

Kolegij obrađuje poslovno telefoniranje, sudjelovanje u raspravama i poslovnim sastancima. Poslovne vještine bit će usavršavane uz korištenje najsuvremenije računalne multimedijalne građe. Studenti će slušati i analizirati autentične uspješne njemačke telefonske razgovore, diskusije i sastanke na poslovnome stranom jeziku. Nakon uvođenja vokabulara i struktura, studenti će rješavati zadatke za vježbu te sudjelovati u igri uloga i simulacijama, tijekom kojih će moći provjeriti svoje znanje. Kod telefoniranja će poseban naglasak biti stavljen na sljedeća znanje i vještine: predstavljanje, uspostavljanje veze, razumijevanje snimljenih poruka, dogovaranje sastanaka, provjeravanje informacija putem telefona, rješavanje pritužbi i sl. Studenti će, također, uvježbavati jezične strukture i vještine potrebne za sudjelovanje u diskusijama i poslovnim sastancima na stranom jeziku. Pritom će poseban naglasak biti na sljedećim znanjima i vještinama: karakteristike dobrih i loših sastanaka, vođenje poslovnih sastanaka, iznošenje mišljenja, prijedloga i argumenata, prihvaćanja i odbijanja prijedloga i sl.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Brieger, Nick i Jeremy Comfort, Talking Business: Mastering the Language of Business (White Plains, NY: Pearson Longman Publishing, 2007.) (CD-ROM pridodan uz udžbenik)
Izborna literatura:
1. Ivir, Vladimir, Hrvatsko-engleski rječnik poslovno-administrativnog nazivlja (ZG: ŠK, 2007.)

Ciljevi kolegija:

Cilj kolegija jest ponuditi studentima jezični pribor za učinkovito i samouvjereno snalaženje u raznim poslovnim situacijama. Nakon odslušanog kolegija, studenti će moći razumjeti telefonske poslovne razgovore, diskusije i poslovne sastanke te se učinkovito koristiti strukturama i vještinama potrebnim za aktivno sudjelovanje u takvim poslovnim situacijama.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: