Sadržaj kolegija:

I. O državi i njezinom utemeljenju u pravu; 1. Država kao teritorijalno-politička zajednica. Elementi države; 2. Državni teritorij i granice; 3. Nove i stare države. Identitet i sukcesija; 4. Stanovništvo: narod, državljani i stranci; 5. Države – nacije i pravo naroda na samoodređenje; 6. Država kao organizacija i subjekt prava.
II. Povijesni oblici i razlikovanje država: 7. Država i društvo. Državni oblici u prošlosti; 8. Moderne države i njihova klasifikacija; 9. Republike i monarhije; 10. Jedinstvene i složene države; 11. Odnos centra i periferije. Lokalna samouprava; 12. Demokracije i samovlade;
III. Suverenitet i državna vlast: 13. Opća obilježja i pojam državne vlasti; 14. Državni organi i ustrojstvo; 15. Pojam suvereniteta: dimenzije i prijepori; 16. Međunarodni odnosi i organizacije;
IV. Zakonodavna, izvršna i sudbena vlast: 17. O parlamentu i načelu predstavništva; 18. Donošenje zakona i njihov značaj; 19. Izvršna vlast i uprava. Vlada i državni poglavar; 20. Organizacija i postupanje sudstva; 21. načelo diobe i jedinstva vlasti;
V. Država i pravo. Demokracija i ljudska prava; 22. Pravna država ili vladavina prava; 23. načelo zakonitosti i pravni lijekovi. Diskrecijska ocjena; 24. Kako se domokracija ostvaruje. Izbori i predstavnička tijela. 25. Ljudska prava i slobode; Drugi dio: Pravni sustav i njegova primjena;
VI. Pojam prava i pravni poredak; 26. Pravo je normativni poredak. Društvene norme; 27. Pravo kao oblik društvene komunikacije. Izvori prava; 28. Pravo i moral; 29. Stvaranje, tehnika i primjena prava. Tumačenje;
VII. Pravna norma i njezini elementi. Odgovornost; 30. Pojam i elementi pravne norme. Vrste pravnih normi; 31. Delikt i protupravnost; 32. Pojam sankcije. Pravo i prisila. Odgovornost; 33. Vrste sankcija. Kazne i kažnjavanje u prošlosti i danas;
VIII. Pravni akti i pravni sustav; 34. O pravnim aktima općenito; 35. Vrste pravnih akata; 36. Općenormativni akti. Ustav i zakoni. Uredbe; 37. Pojedinačni pravni akti. Pravomoćnost; 38. Pravni poslovi; 39. Pravni sustav. Područja i grane prava;
IX. Pravni odnos. Subjekti i objekti pravnih odnosa. Pravne činjenice; 42. Pravni subjekti.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Vrban, Duško; Država i pravo; Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, 2003.

Dopunska literatura:

1.Duško Vrban: Uvod u državu i pravo, Birotehnika, Zagreb, 1998.
2.Visković, Nikola; Teorija države i prava; Birotehnika, Zagreb, 2006.
3.Ćpurdija, M., Subašić, S.; Pravo i pravednost, Libertin naklada, 2015.
4.Matulović Miomir: Ljudska prava. Uvod u teoriju ljudskih prava, Zagreb, 1996.
5.Miličić Vjekoslav: Opća teorija prava i države I-III, Zagreb, 1999
6.Berislav Perić: Država i pravni sustav, Zagreb, 1992.
7.Berislav Perić: Struktura prava, Zagreb, 1994.
8.Berislav Perić: Pravna znanost i dijalektika, Zagreb, 1969.

Ciljevi kolegija:

Osposobiti studente stručnog studija za razumijevanje prava u suvremenim državnim zajednicama kroz temeljne elemente oba pojma (države i prava).

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.