Sadržaj kolegija:

Informacijsko komunikacijska tehnologija

Vrste i povijesni razvoj IKT-a. Teorija sustava. Teorija informacija. Teorija upravljanja. Interdisciplinarne teorije. Uporaba IKT-a u fizioterapiji.

Organizacija poslovanja putem IKT-a

Računalni podsustavi. Računala. Algoritmi. Softver. Organizacija upravljanja podacima. Sustavi za potporu i organizaciju administrativno rada. Sustavi za potporu odlučivanju. Ekspertni sustavi.

Istraživanje uz IKT

Studija opravdanosti – fizibiliti studija. Integralna spiralna sinteza. Mjesto statistike u znanstvenom istraživanju. Deskriptivna statistika. Inferencijalna statistika. Statistika masovnih pojava. Statistički skup, Statistička masa. Pojam i vrste varijabli; Apsolutni i relativni brojevi; Statistički nizovi; Grafičko i tablično prikazivanje statističkih podataka; Mjere centralne tendencije; Mjere disperzije; Momenti distribucije frekvencija; Mjere asimetrije; Mjere spljoštenosti. Osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti. Korelacije i otkrivanje zakonitosti.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Petz, B.: Statistika za ne matematičare, Naklada Slap, Jastrebarsko , 2007.

Dopunska literatura:
1.Petz, B.: Statistički rječnik, 2001.
2.Aleksandar Jakovljević Lerner; „Principi Kibernetike“, Beograd, 1975.
3.Web izvori.

Ciljevi kolegija:

Ciljevi kolegija su ovladavanje primjenom informacijsko komunikacijske tehnologije u organizaciji cjelovitog poslovanja i istraživanja. Poslovanje uključuje metode analize i upravljanja manjom poslovno administrativnom cjelinom, metode primjene IKT-a u fizioterapiji, te vještina uporabe baza podataka u prikupljanju informacija i izračunavanja značajnih parametara, korelacija i zakonitosti. Specifične kompetencije: sposobnost organiziranja IKT-a za manji poslovni sustav, sposobnost provođenja istraživanja primjenom suvremene informatičke tehnologije, analiziranje prikupljenih podataka te tumačenje izračunatih pokazatelja s metodološkog i stručnog stajališta. Povezivanjem statističke interpretacije i poslovno prikupljenih podataka kao rezultata fizikalne terapije studenti stječu sposobnosti uočavanja zakonitosti među pojavama i primijenjenim metodama.

Polaganje ispita:

Konačna ocjena oblikuje se prosječnom ocjenom slijedeća tri elemenata:

  • Praktičan rad; snimanje fizikalno-terapijskog IT sustava
  • Pismeni test znanja

Usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: