Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Prevalencija tjelesne aktivnosti djece i adolescenata u Hrvatskoj i svijetu
 3. Preporuke za razinu i količinu tjelesne aktivnosti djece i adolescenata
 4. Utjecaj tjelesne aktivnosti na zdravlje i pravilni razvoj djece i adolescenata
 5. Socioekonomski čimbenici koji utječu na razinu i količinu tjelesne aktivnosti djece i adolescenata
 6. Procjena razine i količine tjelesne aktivnosti kod djece i adolescenata
 7. Tjelesna aktivnost zdrave djece i djece s posebnim potrebama i morbiditetima
 8. Povezanost tjelesne aktivnosti djece i adolescenata sa zdravim navikama
 9. Tjelesna aktivnost djece i adolescenata s ciljem prevencije posturalnih promjena i drugih morbiditeta
 10. Uloga fizioterapeuta u interdisciplinarnom timu unutar područja tjelesne aktivnosti djece i adolescenata

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Mišigoj-Duraković, M. i suradnici. (2018). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb: Znanje d.o.o.
 2. Jurak, G., Strel, J., Leskošek, B., & Kovač, M. (2011). Influence of the enhanced physical education curriculum on the physical fitness of children. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 13(4), 41-70.
 3. European Region of the World Confederation for Physical Therapy (WCPT) (2018). Promoting physical activity in children, the role of Physiotherapists. Dostupno na: https://www.erwcpt.eu/file/164

Dopunska literatura:

 1. Brumnić, V. (2020.) Tjelesno zdravstveni aspekti vježbanja djece (2021). Interni nastavni materijali za studente 1. godine diplomskog studija Preventivna fizioterapija. Vukovar: Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru.
 2. Tremblay, M. S., Chaput, J. P., Adamo, K. B., Aubert, S., Barnes, J. D., Choquette, L., … & Carson, V. (2017). Canadian 24-hour movement guidelines for the early years (0–4 years): an integration of physical activity, sedentary behaviour, and sleep. BMC public health, 17(5), 1-32.
 3. 24-Hour Movement Guidelines (b.d.). Canadian 24-Hour Movement Guidelines for the Children and Youth (5-17 years): An Integration of Physical Activity, Sedentary Behaviour, and Sleep. Dostupno na: https://csepguidelines.ca/guidelines/children-youth/

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je omogućiti studentima stjecanje znanja iz područja različitih tjelesno-zdravstvenih aspekata vježbanja djece i adolescenata, upoznati ih s osnovnim elementima iz područja bavljenja tjelesnom aktivnošću djece i adolescenata.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: