Sadržaj kolegija:

Struktura i funkcija mišićnog, neuromišićnog, cirkulacijskog i respiratornog sustava tijekom kondicijskog treninga, Bioenergetika treninga posebnih grupa, Endokrini odgovori na trening jakosti kod oboljelih osoba, Adaptacije na anaerobni kondicijski trening, Specifične prilagodbe na aerobni kondicijski trening, Zagrijavanje i istezanje, Trening jakosti i tehnike kod oboljele populacije, Pliometrijski trening kod osteporoze i sarkopenije, Periodizacija kondicioniranja posebnih skupina, rehabilitacija i rekondicioniranje.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Mišigoj-Duraković, M. i sur. (2018). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb: Znanje.
2.Jukić, I., Marković, G. (2010). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb: Kineziološki fakultet
3.Saltin, B., Boushel, R., Secher, N., Mitchell, J. (2000): Exercise and Circulation in Health & Disease, Champaign: HK.
Dopunska literatura:
1.Joyce, D. (2016). Sports Injury Prevention and Rehabilitation 1st Edition. London: Routledge.
2.Donatelli, R.A. (2007). Sports-Specific Rehabilitation, 1st Edition. Churchill Livingstone: Elseveir.

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje studenata s povezanošću sedentarnog načina života i povećane učestalosti kroničnih nezaraznih bolesti i potrebom za programiranim kondicioniranjem posebnih grupa oboljenja (koronarna bolest srca, pretilost i metabolički sindrom, dijabetes, osteoporoza). Razumijevanje principa i učinaka kondicijskog treninga na izabrane aspekte metabolizma kod bolesne populacije i uloga treninga aerobne sposobnosti i treninga jakosti na prevenciju i tretman navedenih oboljenja.

Polaganje ispita:

Načini provjere znanja studenata:
–    Način provjere znanja tijekom nastave će sadržavati: izradu i prezentaciju seminarskog rada te aktivno sudjelovanje u rješavanju zadataka na vježbama
–    Način provjere znanja na završnom ispitu sastoji se od pismenog i usmenog ispita.
–    Tijekom semestra svaki student mora izraditi i prezentirati jedan seminarski rad te redovito rješavati zadatke predviđene planom i programom u okviru vježbi.
–    Napisani i izloženi seminarski rad predstavlja uvjet za izlazak na ispit.
–    Prezentacija seminara se javno izvodi na vježbama pred ostalim kolegama u trajanju od 10 – 15 minuta. Tema seminara je jedna od unaprijed ponuđenih.
–    Aktivnost na vježbama sastoji se od samostalnog rješavanja zadataka.
–    Od redovnih studenata se očekuje prisutnost na nastavi minimalno 70 %.

Konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:
Ukupan maksimalno ostvariv broj bodova je 100.
• 90 i više bodova  = 5 (izvrstan)
• 80 –  90 bodova   = 4 (vrlo dobar)
• 70 –  80 bodova   = 3 (dobar)
• 60 –  70 bodova   = 2 (dovoljan)
• Manje od 60 bodova = 1 (nedovoljan)

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: