Sadržaj kolegija:

Modeli zdravstvene zaštite; Determinante zdravlja stanovništva, primarna zaštita i fizioterapija, Modeli primarne zaštite i fizioterapija, Fizioterapija i društvena zajednica, Potencijalni značaj fizioterapije u društvenoj zajednici; Prevencija i menadžment na radnom mjestu, Kronična stanja i self-menadžment; Promocija zdravlja kod posebnih populacijskih grupa; Uvod u programiranje promidžbe zdravstvenih programa; Identifikacija strategije, aktivnosti i resursa promidžbenih programa.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Hawthorne, G. (2000). Introduction to Health Program Evaluation, New York: CHPE.

Dopunska literatura:
1.Bartoluci, M. (2009) Menedžment u sportu i turizmu, Zagreb, KIF.
2.Ostojić, R., Bilas, V., Franc, S. (2012). Stanje i perspektive razvoja europskih zdravstvenih sustava, Notitia d.o.o., Zagreb
3.U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention. Office of the Director, Office of Strategy and Innovation (2011).
4.Introduction to program evaluation for public health programs: A self-study guide. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention
5.Meler, M. (2003). Neprofitni marketing, Ekonomski Fakultet, Osijek
6.Hawthorne, G. (2000). Introduction to Health Program Evaluation, New York: CHPE.

Ciljevi kolegija:

Student stječe znanja, vještine i stavove potrebne fizioterapeutima u promidžbi zdravlja zdravih osoba, osoba s povišenim rizikom od nastanka oboljenja kao i osoba s oboljenjima, u različitim društvenim okruženjima. Fokus je stavljen na prevenciju i menadžment ozljeda radne populacije.

Polaganje ispita:

Konačna ocjena sastoji se od prosječne ocjene iz položena oba kolokvija (90% ocjene konačne ocjene) i usmenog dijela ispita uz položene kolokvije (10% konačne ocjene). Ukoliko student/ica nije pristupio/la ili nije položio/la ispit putem kolokvija pristupa završnom ispitu kojeg čini pismeni i usmeni dio.

*Student/ica samostalno bira polaganje ispita putem dva kolokvija i usmenog dijela ispita ili polaganjem  završnog ispita koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Nositelj kolegija:

Čajkovac Nada, mag. physioth., pred.

Izvođač kolegija:

Čajkovac Nada, mag. physioth., pred.

Jaćimović Slađana, mag. physioth., naslovni asistent

ECTS bodova: 3

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: