Sadržaj kolegija:

Metodologija; Istraživački pristup; pregled istraživačkog procesa; vrste istraživačkih nacrta; izvori i vrste podataka; vrste mjernih skala; karakteristike mjernog postupka; sustavno opažanje; liste označavanja i skale procjene; intervju, ankete, upitnici i testovi; izvori stručne literature; Samostalno provođenje istraživanja; Oblikovanje stručnih i znanstvenih izvještaja. Statistika; Osnovni pojmovi vjerojatnosti; tablično i grafičko prikazivanje rezultata; grupiranje rezultata; Mjere centralne tendencije i mjere varijabiliteta: aritmetička sredina, centralna vrijednost, dominantna vrijednost; raspon, standardna devijacija i koeficijent varijabilnosti; Normalna raspodjela i druge vrste distribucija; Standardizirani rezultati (z-vrijednosti, centili i decili); Pogreška aritmetičke sredine; Statistička značajnost razlike između raznih grupa podataka (t-test i hi2 test za različite vrste podataka); Povezanost među podacima – korelacija; Unos podataka i primjena navedenih statističkih postupaka u programu za statističku obradu podataka.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Mejovšek, M. (2003) Uvod u metode znanstvenog istraživanja. Jastrebarsko: Naklada “Slap”. 1. dio – Poglavlja: od 1. do 4. (od 17. do 114. stranice) 93 stranice

2. Petz, B. (1997) Statistika za praksu. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Sektor za kadrovske, pravne i obrazovne poslove.

Izborna literatura:

1. Marušić, M., Petrovečki, M., Petrak, J. i Marušić, A. (2000) Uvod u znanstveni rad u medicini. Zagreb: Medicinska naklada.

2. Petz, B. (1997) Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada “Slap”.

Ciljevi kolegija:

Upoznati studente sa svim važnim elementima istraživačkog nacrta, kao i istraživačkog izvještaja. Upoznati studente sa fazama istraživačkog rada u fizioterapiji. Osposobiti studente za samostalno planiranje i izvođenje jednostavnijih istraživanja, te prezentiranje rezultata. Upoznati studente sa osnovnim statističkim postupcima kod obrade rezultata, i primjenu ovisno o vrsti podataka kojom raspolažu.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.