Sadržaj kolegija:

Fizioterapija u neurologiji: Fizioterapijski proces u neurološkoj fizioterapiji. Neurofiziološki temelji u neurološkoj fizioterapiji, hijerarhijska i paralelna organizacija središnjeg živčanog sustava, centralni kontrolni posturalni mehanizam, karakteristike normalnog pokreta, Normalne automatske posturalne reakcije, reakcije balansa, voljni i automatizirani pokreti, funkcionalni pokret. Analiza komponenti normalnog pokreta i motoričke aktivnosti: ležeći, sjedeći i stojeći posturalni set, te aktivnosti transfera između posturalnih setova i kompleksnih funkcionalnih aktivnosti. Funkcionalne razine osobe prema klasifikaciji ICF-a (WHO, 2001). Temeljni prinicipi primjene fizioterapijskih koncepata u odraslih osoba s neurološkim oštećenjem. Bobath koncept kod odraslih osoba sa centralnim oštećenjima; pregled, analiza, tretman i evaluacija. Specifičnosti pregleda i tretmana osoba s hemiplegijom ili hemiparezom, te osoba s kraniocerebralnim ozljedama, problemi spastičnosti i asociranih reakcija, problem kompenzacija, specifičnosti tretmana osoba s Mb. Parkinsonom i osoba s multiplom sklerozom, specifičnosti fizioterapije u osoba sa spinalnim ozljedama, fizioterapija u osoba s perifernim lezijama, fizioterapija u osoba s neuromišićnim bolestima. Fizioterapija u psihijatriji: Fizioterapijski proces kod neurotičnih poremećaja, afektivnih poremećaja, shizofrenije, posttraumatskog sindroma, maničnog sindroma, depresivnog sindroma, anoreksije nervoze i osoba sa psihosomatskim poremećajima. Fizioterapija u gerijatriji: Specifičnosti fizioterapijskog procesa u gerijatriji, te specijalni aspekti grupne fizioterapije.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Judaš. M., Kostović, I.: Temelji neuroznanosti. Zagreb: MD; 1997 (odabrana poglavlja)

2. Grozdek, G., Maček. Z.: Osnove Bobath koncepcije – Interna skripta za studente 2. godine smjera fizioterapije. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1995.

3. Grozdek, G., Maček, Z.: Utjecaj programa neurofacilitacijske terapije na promjene nekih svakodnevnih motoričkih aktivnosti u osoba s teškim ozljedama mozga. Fizioterapija 3 (1); 23 – 33.

4. Maček, Z., Grozdek, G.: Mjerenja i dokumentacija u neurološkoj fizioterapiji. Zbornik radova: 1. Tematska konferencija HUF-a. Fizioterapija, god. 3 Suppl.2. 1999; 123 – 125.

5. Edwards, S.: Neurological Psysiotherapy: A Problem – Solving Approach. London: Churchill Livingstone; 2000 (odabrana poglavlja).

Izborna literatura:

1. Davies, P. M.: Right in the Middle. Berlin: Springer – Verlag; 1990.

2. Davies, P. M.: Starting Ageain: Early Rehabilitation After Traumatic Brain Injury or Other Severe Brain Lesions. London: Springer – Verlag; 1994.

3. . 4. Klein – Vogelbach, S.: Functional Kinetics Observing, Analyzing, and Teaching Human Movement: Berlin: Springer – Verlag; 1990.

5. Kidd, G., Lawes, N., Musa, I.: Understanding neuromuscular Plasticity – a basis for clinical rehabilitation. London: Edward Arnold; 1992.

6. Peath Rohlfs, B.: Efarungen mit dem Bobath – Konzept: Grundlagen, Behandlung, Fallbeispiele. Stuttgart; New York: Thieme; 1999.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i temeljne vještine potrebne za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa u području neurologije, psihijatrije i gerijatrije. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: definirati i prepoznati normalni pokret, prepoznati problem u funkciji osobe analizirajući komponente pokreta u cilju dobivanja adekvatne funkcionalne razine prema klasifikaciji ICF-a (WHO, 2001.), procijeniti i primijeniti temeljna znanja i vještine facilitacije i proprioceptivne stimulacije normalnog pokreta kod osoba kod kojih postoji potreba dobivanja adekvatne funkcionalne razine, razumjeti, opisati, planirati i primijeniti određene fizioterapijske postupke kod osoba s oštećenjima, bolestima i ozljedama središnjeg i perifernog živčanog sustava, kao i kod osoba s neuro-mišićnim bolestima, prepoznati specifičnosti različitih koncepata i modela fizioterapije kod odraslih osoba s neurološkim oštećenjima, bolestima i ozljedama, opisati oblike poremećenog ponašanja i utjecaj oblika ponašanja na pokret i funkciju, planirati i primijeniti fizioterapijske postupke kod osoba s psihijatrijskim poremećajima, planirati i primijeniti fizioterapijske postupke u odnosu na specifičnosti problematike gerijatrijske populacije, poticati i planirati optimalnu tjelesnu, mentalnu i socijalnu neovisnost primjenom fizioterapijskih postupaka kod osoba starije dobi, prepoznati uloge i zadatke fizioterapeuta u okviru zdravstvenih timova koji se bave neurološkim, psihijatrijskim i gerijatrijskim problemima, demonstrirati temeljna znanja i vještine suradnje unutar tima, aktivno sudjelovati u timskom radu.

Polaganje ispita:

Kolokviji za pojedina tematska područja, praktični, pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: