Sadržaj kolegija:

Metodologija; Istraživački pristup; pregled istraživačkog procesa; vrste istraživačkih nacrta; izvori i vrste podataka; vrste mjernih skala; karakteristike mjernog postupka; sustavno opažanje; liste označavanja i skale procjene; intervju, ankete, upitnici i testovi; izvori stručne literature; Samostalno provođenje istraživanja; Oblikovanje stručnih i znanstvenih izvještaja. Statistika; Osnovni pojmovi vjerojatnosti; tablično i grafičko prikazivanje rezultata; grupiranje rezultata; Mjere centralne tendencije i mjere varijabiliteta: aritmetička sredina, centralna vrijednost, dominantna vrijednost; raspon, standardna devijacija i koeficijent varijabilnosti; Normalna raspodjela i druge vrste distribucija; Standardizirani rezultati (z-vrijednosti, centili i decili); Pogreška aritmetičke sredine; Statistička značajnost razlike između raznih grupa podataka (t-test i hi2 test za različite vrste podataka); Povezanost među podacima – korelacija; Unos podataka i primjena navedenih statističkih postupaka u programu za statističku obradu podataka.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Mejovšek, M (2007.) Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Naklada Slap.
2.Petz, B. (1997.) Statistika za praksu. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova republike Hrvatske, Sektor za kadrovske, pravne i obrazovne poslove.
Dopunska literatura:
1.Marušić, M. i suradnici (2013.) Uvod u znanstveni rad u medicini. Zagreb: Medicinska naklada.
2.Petz, B. (1997.) Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada „Slap“.
3.Kolesarić, V. i Petz, B. (2003.) Statistički rječnik. Jastrebarsko: Naklada „Slap“.

Ciljevi kolegija:

Upoznati studente sa svim važnim elementima istraživačkog nacrta, kao i istraživačkog izvještaja. Upoznati studente sa fazama istraživačkog rada u fizioterapiji. Osposobiti studente za samostalno planiranje i izvođenje jednostavnijih istraživanja, te prezentiranje rezultata. Upoznati studente sa osnovnim statističkim postupcima kod obrade rezultata, i primjenu ovisno o vrsti podataka kojom raspolažu.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.